Velfærd frem for mursten

'Velfærd frem for mursten' er kommunens langsigtede udviklings- og investeringsstrategi, som går ud på at prioritere kernevelfærden frem for mursten ved at effektivisere bygningsdriften. Tilgangen til indsatsen er, at borgerne inddrages i processen.

Strategien har tre overordnede temaer: 

  • Sammenhængende børneliv 0-18 år, herunder udvikling af kvaliteten i dagtilbud og skole for at øge børn og unges læring og trivsel.
  • Fremtidens rådhus med færre kvadratmeter og lavere driftsomkostninger.
  • Fælles rammer for kultur- og fritidsliv vurderes i forhold af øget aktivitet og bedre bygningsudnyttelse.

Kommunens målsætning er at udarbejde scenarier for brugen af bygningerne ved at inddrage brugerne og gøre dem til aktive medskabere af langsigtede, intelligente og bæredygtige løsninger. Vi tror på, som grundlæggende princip, at vi opnår de bedste resultater sammen, og derfor inviterer vi til bred dialog.

Erhvervsudvikling gennem Greater Copenhagen

Hørsholm Kommune er en del af Greater Copenhagen, der er et erhvervspolitisk samarbejde mellem kommuner og regioner i Skåne og Østdanmark. Samarbejdet har til formål at skabe vækst, og det har en fælles fokuseret dagsorden om vækst og udvikling, der bygger på engagement i hele det østlige Danmark og Sydsverige.
Den internationale metropol Greater Copenhagen er i disse år udfordret i forhold til at skabe vækst og arbejdspladser. Væksten i Østdanmark og Sydsverige er væsentlig lavere end i konkurrerende metropoler som Stockholm, Amsterdam og Hamborg. Under det fælles navn Greater Copenhagen får vi international gennemslagskraft. Vi anerkender og bruger de forskellige styrker, der er i Greater Copenhagen, fordi det stiller os stærkere i den globale konkurrence.
Vi har en fælles vision og en vifte af initiativer, som skal skabe arbejdspladser og vækst i hele Greater Copenhagen.
Visionen er, at Greater Copenhagen i 2020 skal være et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet skal skabe en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i området.
I 2017 vil Greater Copenhagen prioritere det politiske samarbejde på 6 udvalgte fokusområder:

  • Infrastruktur
  • Arbejdsmarkedsintegration og grænsehindringer
  • Digital infrastruktur
  • Fælles fødevaresatsning
  • Turisme
  • International markedsføring

Natur- og Fritidsplan

I 2016 vedtog Hørsholm Kommune en Natur- og Fritidsplan, der bidrager til opfyldelse af målene i Hørsholm Kommunes Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2015 og skal inspirere kommuneplanlægningen. Planen beskriver forholdene, som de er i 2016, og udstikker retningen for de kommende års indsatsområder. Den indeholder hertil en prioriteret liste over forslag til konkrete tiltag på udvalgte steder, der kan fremme natur og friluftsliv.
Planen behandler emner inden for natur – herunder fredede områder, beskyttede naturtyper, skov, kyst, vandløb og søer – samt fritid – herunder først og fremmest stiforbindelser. Desuden behandles emner som samarbejde, lokalt ejerskab og formidling.

Klimatilpasningsplan

Hørsholm Kommune vedtog i 2014 en Klimatilpasningsplan for Hørsholm Kommune. Planen indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser. Klimatilpasningsplanen er indarbejdet i kommuneplanen.

Link til klimatilpasningsplanen.

Det centrale i klimatilpasningsplanen er en kortlægning af de risikoområder i Hørsholm Kommune, hvor der vil være de største problemer i forhold til oversvømmelse af terræn og opstuvning fra kloaksystemet. Risikokortlægningen har til formål at kvalificere beslutningsgrundlaget for kommunens prioriteringer i de kommende års arbejde med klimatilpasning.

Der er i Klimatilpasningsplanen udpeget 13 risikoområder, hvor det er vurderet, at der på kort, mellem eller lang sigt er behov for, at der sker en indsats. Indsatserne vil som udgangspunkt omfatte en analyse af årsager til risikoen inden der foretages en egentlig afværgeforanstaltning. Opstilling af afværgeforanstaltninger og evt. gennemførsel af disse afhænger bl.a. af, om der kan findes finansiering hertil og hvor stor en effekt den givne afværgeforanstaltning vil få for det samlede risikobillede. Der vil således blive lagt vægt på, at der kan opnås nogle synergieffekter ved at koble indsatsen med andre indsatser i kommunen, ikke mindst i forhold til planlagte kloakanlægsarbejder, etablering af vådenge og udnyttelse af søer som buffer for regnvand.

Klimatilpasningsplanen er indarbejdet i denne kommuneplan på den måde, at der er fastlagt retningslinjer for afgrænsning af og byudvikling inden for de risikoområder, der blev udpeget med planen.