Et historisk rids

Hver bydel - sit særpræg

Endnu omkring århundredeskiftet havde de forskellige dele af nutidens Hørsholm Kommune hver deres tydelige særpræg: Hørsholm var den lille søvnige provinsby, Vallerød den typiske danske landsby, i Rungsted lå badehotel og fashionable landliggervillaer tæt ved det lille fiskerleje. I Usserød lå arbejder- og funktionærboliger omkring klædefabrikken og udgjorde et selvstændigt industrisamfund. Kommunen som helhed var præget af det åbne landsbrugslandskab med fritliggende gårde og små landsbyer - afbrudt af hegn og skovstrækninger.

Et velfungerende lokalsamfund i Hovedstadsområdet

I vort århundrede kom så den udvikling, der med rivende hast har skabt et helt nyt samfund. Hørsholm er blevet en del af Hovedstadsområdet, men alligevel har borgerne en klar følelse af, at den ikke er ganske opslugt af Storkøbenhavn.

Hørsholm er på en gang en forstad til storbyen og et selvstændigt og velfungerende lokalsamfund med sit eget særpræg. Både erhvervslivet og de private og offentlige institutioner har et bredt tilbud - dette gælder også på det kulturelle område.

Geografi

Regionen

Hørsholm er en del af Region Hovedstaden, som består af 29 kommuner. Region Hovedstaden er den geografisk mindste, men befolkningsmæssigt og økonomisk største af de i alt fem regioner i Danmark. Den regionale Udviklingsplan har særligt fokus på infrastruktur, erhverv, uddannelse, internationalt samarbejde, kultur, forskning og miljø. Øresundsregionen er en del af vores hverdag, hvor samarbejder på tværs af kommune- og landegrænser hele tiden udvides. Hørsholm har inden for både teknik, sundhed, kultur, undervisning og omsorg samarbejder med en række nabokommuner, institutioner og erhvervsliv. Vores nabokommuner er Rudersdal mod syd, Allerød mod vest og Fredensborg mod nord.

Kommunen

Hørsholm Kommune ligger ca. 25 kilometer nord for København, har ca. 25.000 indbyggere og et areal på ca. 31 km². Kommunen er kendetegnet ved et sammenhængende byområde på ca. 3 x 3 km, hvor langt hovedparten af kommunens borgere er bosat. Det vil sige en kommune og et byområde med korte afstande og et klart defineret centrum.

Hørsholm Kommune er fuldt udbygget med begrænsede muligheder for vækst i form af egentlige nye byområder. Mulighederne for udvikling ligger derfor primært i byfortætning af det eksisterende byområde, hvor det er hensigtsmæssigt, og i omdannelse af eksisterende byområder, der på den ene eller anden måde trænger til et kvalitativt løft.

I forhold til erhvervslivet leverer Nordsjælland ca. 20 procent af sin arbejdskraft til Københavnsområdet. I Hørsholm arbejder vi for at sikre erhvervsmæssig vækst og udvikling, så der kan skabes flere arbejdspladser i Hørsholm Kommune. Vi vil sikre, at vi har de rette rammebetingelser, for at dette kan ske.

Vest for Helsingør-motorvejen og det bebyggede område ligger kommunens større sammenhængende landområde. Det er et område med mange rekreative muligheder, og der er et stort potentiale for at gøre området mere tilgængeligt og attraktivt. Det kan fx ske ved at forbedre adgangen fra by til land, udbygge det eksisterende stinet, udvikle mod større biodiversitet og forbedre mulighederne for friluftfaciliteter.

Hørsholm Kommune er også kystkommune, et andet betydeligt potentiale ligger i en bedre udnyttelse af kommunens kyststrækning. Det er muligt at forbedre adgangen til kysten og forbedre de rekreative muligheder, der er her.