Kommuneplan 2017 for Hørsholm Kommune udgør et element i arbejdet med at konkretisere kommunens vision. Hørsholm Kommune er og vil også i fremtiden være en attraktiv kommune for borgere, erhvervs- og handelsliv. Kommunen har en enestående beliggenhed mellem kyst og land i nærheden af København.

Hørsholm Kommune er fuldt udbygget med begrænsede muligheder for vækst i form af egentlige nye byområder, så byudvikling skal ske gennem fortætning. I Hørsholm Kommune vil vi kun have ny og tættere by, hvis den er bedre end den eksisterende – og den eksisterende er ret god. Hørsholm er kendetegnet ved en lang række historiske bygninger, anlæg og bymiljøer, der er med til at give byen identitet og karakter. Fortætning af byen skal ske i respekt for de kvaliteter, der allerede er opnået, og for at kunne tilbyde nye kvaliteter.

Hørsholm har gode muligheder for at tilbyde sine borgere attraktive tilbud, både i form af god offentlig service og i form af et velfungerende erhvervs- og handelsliv. Kommunen vil fortsat sikre gode rammebetingelser for erhvervs- og handelsliv, og vil arbejde for tværgående samarbejder i Øresundsregionen. Kommunen vil sikre god offentlig service ved at prioritere kernevelfærden frem for mursten ved at effektivisere bygningsdriften. Vi vil også arbejde for et varieret kulturliv af høj kvalitet og i stadig udvikling, fordi vi tror, at kunst, musik og kultur bringer glæde og vitalitet.

Kommunen har en enestående naturmæssig beliggenhed med Øresund mod øst og store grønne områder mod vest. Kommunen vil værne om disse kvaliteter og styrke den grønne og blå identitet. Det vil ske ved at arbejde for at forbedre den biologiske mangfoldighed og ved at skabe bedre levesteder og spredningsmuligheder for plante- og dyreliv. Det vil også ske ved at forbedre borgernes mulighed for naturoplevelser med motion og et aktivt fritidsliv ved at skabe bedre rekreative forbindelser, og ved at udvikle nye fritidsmuligheder i det grønne i respekt for naturen. Herudover vil kommunen arbejde for dels at mindske klimapåvirkningen og dels at mindske resultaterne af klimaændringerne gennem klimatilpasning.

Trafik og forsyning spiller en stor rolle i klimaindsatsen. Hørsholm Kommune ønsker at reducere CO2-udledningen og vil arbejde for et bæredygtigt transportsystem bl.a. ved at mindske forsyningens miljøgener mest muligt. Men også ved at arbejde med smart city strategier hvor man med byens data skaber løsninger, som gør Hørsholm til en smartere by at være i.