• Områderne må kun anvendes til offentlige formål samt private, selvejende eller almennyttige aktiviteter, der ved deres funktion svarer til offentligt ejet og drevet virksomhed (administration, institutioner, kulturelle formål mv.)
 • Følgende rammeområder i det stationsnære kerneområde må anvendes til større kontor- og serviceerhverv: 1.O 11 Rådhus.
 • Følgende rammeområder i det stationsnære område må anvendes til større intensive byfunktioner blandt andet kontor- og serviceerhverv under visse betingelser: 1.O 13 Sophielund og 1.O 14 Sygehus.
 • Bebyggelse må opføres i maksimalt 3 etager.
 • Der skal udlægges 1 p-plads pr. 50 m² etageareal.
 • Terrænreguleringer over +/- 0,5 m må ikke foretages uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.
 • Grønne vejrum skal sikres ved at fastholde eller etablere levende hegn.
 • Opvarmningen skal være i overensstemmelse med kommunens varmeforsyningsplan. I områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og naturgas), er der forbud mod el-opvarmning.
 • Skiltning og reklamering (herunder flagning) må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse og kun i overensstemmelse med retningslinjerne i »Vejledning om skiltning i Hørsholm Kommune«.
 • Ydre anlæg, vej- og stianlæg, parkeringspladser og tilsvarende skal i videst muligt omfang udføres i overensstemmelse med DS 105 »Udearealer for alle - anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden« og DS 3028 »Tilgængelighed for alle«.
 • Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse.
 • Regnvand skal hvor muligt håndteres på egen grund.