Læs mere om:

Der skal udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer til, at beboere, ansatte, besøgende, kunder, leverandører m.v. kan parkere biler, motorcykler, knallerter, cykler, m.v. ved bebyggelsen. Parkeringspladser – inkl. manøvreareal – skal som udgangspunkt placeres på egen grund. Parkeringspladser kan i særlige tilfælde placeres på fælles parkeringsareal for flere ejendomme under forudsætning af, at det samlede antal parkeringspladser fastholdes. Den vejledende parkeringsnorm for Hørsholm Kommune fremgår af nedenstående vejledende parkeringsnorm. Parkeringspladser skal udlægges i henhold til parkeringsnormen, med mindre andet fremgår af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Boliger

Åben-lav

2 p-pladser / bolig

Tæt-lav

2 p-pladser / bolig

Etageboliger

1,5 p-plads / bolig, dog 1 p-plads / 1 og 2-rumsbolig

Ungdoms-, ældreboliger og lign.

1 p-plads / bolig

Erhverv

Udvalgsvare- og dagligvarebutikker

1 p-plads / 25 m² bruttoetageareal

Særligt pladskrævende butikker

1 p-plads / 40 m² bruttoetageareal

Kontorerhverv

1 p-plads / 50m² etageareal

Andet

Daginstitutioner

1 pr. 50 m²

Skoler

1 pr. 150 m²

Ny planlægning

Ved lokalplanlægning skal der ske en konkret vurdering af det fremtidige parkeringsbehov. Vurderingen skal tage udgangspunkt i parkeringsnormen, men konkrete forhold kan medføre, at parkeringsbehovet er større eller mindre end beskrevet i parkeringsnormen. I så fald skal der i planlægningen redegøres for, hvorfor behovet er ændret i forhold til normen.

Handicapparkeringspladser

Et passende antal parkeringspladser skal udformes, så de kan anvendes af personer med handicap. Kravet gælder ikke for åben-lav bebyggelse og enkeltstående dobbelthuse. For hver 25 p-plads skal der være 1 til 2 handicapparkeringspladser.

Cykelparkering

Der bør udlægges tilstrækkeligt areal til cykelparkering. Cykelparkering bør ikke etableres på gangarealer og opholdsarealer. Ved skoler, institutioner, større administrative virksomheder og lign. bør der etableres mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 4 elever og ansatte.

Opholdsarealer er arealer på ejendommen, som skal bruges af beboerne til praktiske formål og/eller nærrekreative formål, og som har hel- eller halvprivat karakter. Opholdsarealer kan være på terræn eller som f.eks. tagterrasser eller altaner. Opholdsarealer kan være overdækkede.

Ved ny bebyggelse i fortætningsområder skal mindst 10% af boligetagearealet udlægges til opholdsareal. Det kan være på terræn eller som altaner, tagterasser og/eller taghaver.

Grønne vejrum skal sikres gennem fastholdelse af eller etablering af levende hegn. Alle bygninger skal opføres mindst 5 m fra skel mod vej. Ved etablering af fast hegn /mur bør der plantes foran mod vej.

Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til veje, torve, stier og parkering, skal henligge med græs, grus, belægning, beplantning og lignende.

I boligområder må der ikke ved udendørs oplag ændres ved områdets karakter af boligområde.

I centerområder skal udendørs oplag, affaldsstationer, varegårde og lignende afskærmes visuelt mod omgivelserne med beplantning eller lignende.

Ydre anlæg, vej- og stianlæg, parkeringspladser og tilsvarende skal i videst muligt omfang udføres i overensstemmelse med DS 105 »Udearealer for alle - anvisning for planlægning g indretning med henblik på handicappedes færden« og DS 3028 »Tilgængelighed for alle«.

For at undgå ødelæggelser og ændringer af det eksisterende landskab skal terrænregulering i større omfang begrænses. Terrænforskelle skal så vidt muligt optages ved forskydning af bygningsniveauerne.

Regnvand skal hvor muligt håndteres på egen grund.

Terrænreguleringer over +/- 0,5 m må ikke foretages uden Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.