Læs mere om:

Ny bebyggelse (større projekter) skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på grundlag af et konkret projekt, som skal godkendes af Hørsholm Kommune i henhold til gældende lovgivning. Enkeltstående bebyggelse skal tilsluttes den form for kollektiv varmeforsyning, der er i området såfremt der er tilslutningspligt. Ved lavenergihuse, jf. bygningsreglementets definition heraf, skal Hørsholm Kommune meddele dispensation til tilslutningspligten.

Forsyning af ny bebyggelse med drikkevand skal ske i overensstemmelse med Hørsholm Kommunes planlægning for vandforsyning.

Regnvand kan anvendes til toiletskyl, tøjvask og lignende i private boliger, såfremt konsekvenserne for vandsystemet er kendt.

Bortskaffelse af spildevand skal ske i overensstemmelse med Hørsholm Kommunes planlægning for spildevandsområdet.

Større antenner og paraboler med en diameter over 1 m må som udgangspunkt ikke etableres i det fri. Mindre antenner og paraboler med en diameter under 1 m må ikke placeres på bygningsfacader og tage, der vender ud mod veje, grønne områder og stier. Antenner placeret på terræn skal afskærmes af beplantning. Paraboler og antenner må ikke tildække bygningselementer som f.eks. gesimser, vinduer, altaner, skorstene og lign.

Nye antennemaster bør så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse og anbringes på eksisterende master eller høje bygningselementer som skorstene siloer, højspændingsmaster og fabriksbygninger. Ved udarbejdelse af nye lokalplaner skal der tages højde for placering af antennemaster.

I erhvervsområder må belysningsmaster på egen grund maks. have en højde på 5,0 m over terræn. Der må kun benyttes afskærmende armaturer, så sideudstråling fra lyskilde til omgivelserne undgås.

Der må ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse i områder, der er belastet med et støjniveau over 58 dB(Lden) fra vejtrafik og over 64 dB(Lden) fra jernbane-trafik. Kan støjniveauerne ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal kravene om forebyggelse af støjgener fastsættes som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 og nr. 1/1997.

Støjbelastningen for erhvervsområder, der anvendes til offentlig og privat administration, liberale erhverv og lign. må ikke overstige 63 dB(Lden) fra vejtrafik og 69 dB (Lden) fra jernbanetrafik. Kan støjniveauerne ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal kravene om forebyggelse af støjgener fastsættes som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 og nr. 1/1997.

Støjbelastningen for områder til offentlige formål må ikke overstige 58 dB(Lden) fra vejtrafik og 64 dB(Lden) fra jernbanetrafik. Kan støjniveauerne ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal kravene om forebyggelse af støjgener fastsættes som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 og nr. 1/1997.

Støjbelastningen for rekreative områder i eller nær byområder må ikke overstige 58 dB(Lden) fra vejtrafik og 64 dB(Lden) fra jernbanetrafik. Støjbelastningen for rekreative områder i det åbne land må ikke overstige 53 dB(Lden) fra vejtrafik og 59 dB(Lden) fra jernbanetrafik. Kan støjniveauerne ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal kravene om forebyggelse af støjgener fastsættes som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 og nr. 1/1997.