Rammerne i Hørsholm Kommune er som udgangspunkt bygget op omkring statens portal for fysisk planlægning, plansystem.dk. Hvert område er tildelt en af følgende anvendelser, hvilket ligeledes kan ses i navnet til det enkelte område:

Læs mere om områderne:

 • Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål.
 • Områderne skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben-lave boliger, tæt-lave boliger og etageboliger, med en meget begrænset mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg. (Se detailhandelsafsnit)

 

  • Åben-lav boliger er fritliggende beboelsesbygninger i maksimalt to etager, indrettet i en bygning.
  • Tæt-lav boligbebyggelse indeholder to boliger eller flere. Rækkehuse er enfamiliehuse som er helt eller delvist sammenbyggede, og som har lodret lejlighedsskel mellem boligerne. Tofamiliehuse er bygninger hvor der indgår vandret lejlighedsskel
  • Etageboliger er bebyggelse, der indeholder mere end to boliger, og hvor der indgår vandret lejlighedsskel.

 

 • Det er i området tilladt at drive erhverv fra egen bolig i form af eksempelvis kontor, atelier, konsultation og lign., når områdets karakter som boligområde fastholdes, og erhvervsanvendelsen ikke er til gene for omgivelserne. Erhvervsarealet i den enkelte bolig må højst udgøre 25 % af etagearealet. Udover husstandens medlemmer må der ikke være ansatte i virksomheden. Parkering skal etableres på egen grund.
 • Områdernes anvendelse er fastlagt til bolig- og erhvervsformål.
 • Områderne må kun anvendes til helårsbeboelse og service- og kontorerhverv, der ikke er til væsentlig gene for områdets boliger, samt offentlige formål som institutioner og kultur- og fritidsformål.
 • Der kan i området desuden etableres enkeltstående butikker til områdets lokale forsyning efter de retningslinjer, der er beskrevet i kommuneplanens afsnit om detailhandel. Butikker må kun etableres i stueetagen. (Se detailhandelsafsnit)
 • Områderne skal anvendes til erhvervsformål.
 • I området kan der desuden etableres kontorformål samt kursus- og konferencevirksomhed og offentlige funktioner, når disse med hensyn til miljøfølsomhed og -belastning ikke adskiller sig fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i det konkrete område.
 • I enkelte erhvervsområder, nærmere udspecificeret i de konkrete rammebestemmelser, kan der etableres butikker, som alene forhandler særlige pladskrævende varer efter de retningslinjer, der er beskrevet i kommuneplanens afsnit om detailhandel.
 • I tilknytning til produktionsvirksomheder kan der etableres salg af egne varer efter de retningslinjer, der er beskrevet i kommuneplanens afsnit om detailhandel.
 • Områderne skal anvendes til offentlige formål.
 • Områderne må kun anvendes til offentlige formål som skoler, institutioner, kultur- og fritidsanlæg, kontorer og andre serviceerhverv samt private, selvejende eller almennyttige aktiviteter, der ved deres funktion svarer til offentligt ejet og drevet virksomhed (administration, institutioner, kulturelle formål mv.)
 • Offentlige områder behøves som sådan ikke at være offentligt ejet, men blot være til offentlige formål. Kommunen kan efter udarbejdelse af en lokalplan få en overtagelsespligt på et sådant område.
 • Områderne skal anvendes til centerformål.
 • Områderne må anvendes til butikker, liberale erhverv, restauranter og lignende, der naturligt kan indpasses i et centerområde. Området kan desuden anvendes til privat og offentlig service, helårsboliger og kulturelle formål.
 • Det er inden for centerområder, at den primære detailhandel skal placeres. Afsnittet om detailhandel giver en nærmere beskrivelse af de forskellige muligheder, der er for detailhandelen.
 • Områderne skal anvendes til rekreative formål.
 • Områderne må kun anvendes til parker, idrætsanlæg, golfbaner, lystbådehavne, kolonihaver og campingpladser.
 • Områderne skal anvendes til tekniske anlæg og formål, der knytter sig hertil.
 • Områderne må kun anvendes til tekniske anlæg som: Trafikanlæg, forsyningsanlæg, renseanlæg, forbrændingsanlæg, kommunikationsanlæg mv.
 • Områderne skal anvendes til jordbrugsformål og rekreative formål i form af naturområde.
 • Andre arealanvendelser kan tillades placeret i området, såfremt de er af uvæsentlig betydning for den primære anvendelse, og de i øvrigt efter en samlet vurdering af placeringsmulighederne mest hensigtsmæssigt kan placeres her.
 • Med mindre særlige forhold gør sig gældende, må der i området kun opføres eller indrettes bebyggelse, som er nødvendig for landbruget, skovbruget og gartnerierhvervet eller rekreative formål.