Følgende bestemmelser gælder for hele kommunen, med mindre andet er anført under det enkelte rammeområde. Hvor intet andet er oplyst om bebyggelsesprocent, bygningshøjde, afstandsbestemmelser og grundstørrelser, er det bygningsreglementets bestemmelser, der gælder.

Læs mere om:

For etagebebyggelse gælder at minimum grundstørrelse skal være 2200 m² pr parcel.
For åben-lav bebyggelse gælder at minimum grundstørrelse skal være 700 m² pr parcel.
For tæt-lav bebyggelse gælder at minimum grundstørrelse skal være 400 m² pr parcel, inkl. evt. andel i fællesareal.

De tilladte bygningshøjder varierer i forhold til de enkelte bygningstyper og -funktioner. Hvor intet andet er angivet reguleres den tilladte bygningshøjde via det gældende bygningsreglement. Facadehøjden er defineret som højden fra naturligt terræn (eller et fastlagt niveauplan) til skæringspunktet mellem ydervæg og overside af tagfladen.

Bebyggelsesprocent for det enkelte rammeområde er angivet under de specifikke rammer. Hvis intet er angivet gælder følgende;
Åben-lav bebyggelse: 30%
Tæt-lav bebyggelse: 40 %
Etagebebyggelse: 60%

Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i det nugældende bygningsreglement.

Bygningers etageantal defineres ud fra følgende principper:

  • Bygninger i 1 etage er bygninger, hvor det ikke er tilladt at udnytte eller indrette udnyttelig tagetage eller at etablere kviste. Facadehøjden må ikke overstige 3,5 meter. I bygninger med ensidig taghældning må den højeste facade dog være op til 4,5 meter.
  • Bygninger i 1½ etage er bygninger, hvor der er mulighed for at udnytte tagetagen. En evt. trempel må ikke have en højde der overstiger 1,25 m over gulv. En udnyttet tagetage kan forsynes med kviste, der maximalt dækker halvdelen af tagfladens længde.
  • Tagterrasser samt kældre, hvor henholdsvis gulvet og loftet ligger mere end 1,25 meter over terræn, skal medregnes som selvstændige etager.

I Centerområder

Skal skiltning, udhængsskabe, markiser og opsætning af andet facadeudstyr tilpasses bygningens arkitektur og det omgivende byrum. Generelt skal opsætningen respektere facadens opdeling med vinduer, døre, materialer og farvesætning.
Skal butiksvinduer fremstå som udstillingsvinduer og de må ikke tilklæbes, så det giver et tillukket og afvisende udtryk i gadebilledet.
Skal facadeskilte begrænses til stueetagen.

I Boligområder må der ikke opsættes skilte.

I Erhvervsområder
Bør der kun opstilles et skilt ved hver ejendom, evt. fælles for flere virksomheder.
Skal skilte på facader og gavle udformes som enkeltstående bogstaver, logoer eller pladeskilte

Blanke og reflekterende tagmaterialer, herunder glaserede tegl må ikke anvendes.