• Områderne må anvendes til: Lettere fabrikations-, industri-, værksteds-, lager- og servicevirksomhed, administration og salg i mindre omfang i tilknytning til de nævnte erhverv, kontor-formål samt kursus- og konference-virksomhed. I særligt udpegede erhvervsområder kan der placeres butikker for særligt pladskrævende varegrupper.
 • Følgende rammeområde i det stationsnære kerneområde må anvendes til større kontor- og serviceerhverv: 1.E 14 Lågegyde.
 • Følgende rammeområder i det stationsnære område må anvendes til større intensive byfunktioner blandt andet kontor- og serviceerhverv under visse betingelser: 1.E 9 Den militære Klædefabrik og 1.E 11 Usserød Bryggeri.
 • Uden for den stationsnære områder må kontor- og serviceerhverv højst indrettes og opføres med et etageareal på maks. 1.500 m2.
 • Der skal udlægges areal til 1 p-plads pr. 50 m² etageareal, dog 1 p-plads pr. 40 m² butik for særligt pladskrævende varegrupper.
 • Belysningsmaster på egen grund må maks. have en højde på 5,0 m over terræn. Der må kun benyttes afskærmende armaturer, så sideudstråling fra lyskilde til omgivelserne undgås.
 • Terrænreguleringer over +/- 0,5 m må ikke foretages uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.
 • Grønne vejrum skal sikres ved at fastholde eller etablere levende hegn. Alle bygninger skal opføres mindst 5 m fra skel mod vej.
 • Opvarmningen skal stemme overens med kommunens varmeforsyningsplan.
 • I områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og naturgas), er der forbud mod el-opvarmning.
 • Ydre anlæg, vej- og stianlæg, parkeringspladser og tilsvarende skal i videst muligt omfang udføres i overensstemmelse med DS 105 »Udearealer for alle – anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden« og DS 3028 »Tilgængelighed for alle«.
 • Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse.
 • Regnvand skal hvor muligt håndteres på egen grund.