• Området må kun anvendes til helårsbeboelse, serviceerhverv og offentlige formål samt enkelte mindre butikker. Erhverv skal fungere med mindst mulige gener for områdets boliger. 
  • Følgende rammeområder i det stationsnære kerneområde må anvendes til større, intensive byfunktioner af regional karakter, blandt andet kontor- og serviceerhverv: 1.BE4 og 2.BE4. 
  • Der skal udlægges areal til mindst 1,5 p-plads pr. bolig og mindst 1 p-plads pr. 50 m² mindre butikker, liberale erhverv, kontorer og offentlige formål. 
  • Terrænreguleringer over +/- 0,5 m må ikke foretages uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. 
  • Grønne vejrum skal sikres ved at fastholde eller etablere levende hegn. Alle bygninger skal opføres mindst 5 m fra skel mod vej. 
  • Der må ikke ved udendørs oplag ændres ved områdets karakter af boligområde. 
  • Opvarmningen skal stemme overens med kommunens varmeforsyningsplan. I områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og naturgas), er der forbud mod elopvarmning. 
  • Skiltning og reklamering (herunder flagning) må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse og kun i overensstemmelse med retningslinjerne i »Vejledning om skiltning i Hørsholm Kommune«.
  • Ydre anlæg, vej- og stianlæg, parkeringspladser og tilsvarende skal i videst muligt omfang udføres i overensstemmelse med DS 105 »Udearealer for alle – anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden« og DS 3028 »Tilgængelighed for alle«.
  • Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse.
  • Regnvand kan anvendes til toiletskyl, tøjvask og lignende i private boliger, såfremt konsekvenserne for vandsystemet er kendt.