Genvej til kort.

Kommuneplanrammer fastlægger konkrete rammer i geografisk afgrænsede områder for den fremtidige anvendelse, omfang af bygninger, friarealer, parkering mv. Rammerne anvendes ved udarbejdelse af lokalplaner, men også som administrationsgrundlag ved eksempelvis byggesags- og landzonesagsbehandling, hvis en given ejendom ikke er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt og/eller deklaration.
Kommuneplanrammerne består af dels generelle rammer for det enkelte delområde, dels detaljerede rammer for det enkelte rammeområde.

Efter planlovens § 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan nedlægges for ét år, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal have udarbejdet en lokalplan for at forhindre den ønskede disposition. Forhold, der kan hindres ved en lokalplan, er det samme som forhold, der kan reguleres i en lokalplan efter bestemmelserne i planlovens § 15.

Også Planlovens § 12, stk. 3, kan i uplanlagte områder i byzone anvendes til at forhindre bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der strider mod Kommuneplanen. Bestemmelsen betyder, at Kommunalbestyrelsen ikke behøver at nedlægge forbud efter Planlovens § 14 og tilvejebringe lokalplan for at få hjemmel til at modsætte sig bebyggelse eller anvendelse i strid med rammerne. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme et større projekt, der ligger uden for rammerne, skal der foruden lokalplan udarbejdes et tillæg til Kommuneplanen.