Genvej til kort.

Retningslinjer for støjende friluftsanlæg

10.2.1

Støjende friluftsanlæg kan ikke placeres eller udvides i zone A.
Zone A fremgår af kort for støjende friluftsanlæg.

10.2.2

Støjende friluftsanlæg kan placeres og udvides i zone B, når de kan overholde de vejledende grænser for støj fra friluftsanlæg. Zone B fremgår af kort for støjende friluftsanlæg.

10.2.3

Placering af nye anlæg og udvidelse af eksisterende anlæg til sportsflyvepladser, motorsportsbaner og skydebaner kan kræve udarbejdelse af landsplantillæg. Flyvepladser og motorsportsbaner kan kræve VVM -vurdering og landsplandirektiv. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde konkret, om nye skydebaneanlæg kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.

Redegørelse

Støjende friluftsanlæg skal, uanset om de placeres i landområdet eller i byområdet, kunne overholde de vejledende grænser for støj fra friluftsanlæg. Med henblik på lokalisering af støjende friluftsanlæg i landområdet definerer Kommuneplanen zonerne A og B med forskellig følsomhed for støjens påvirkning af oplevelsesværdier og forstyrrelse af dyre- og fuglelivet. Derfor er også vandområder omfattet af retningslinjerne for støjende friluftsanlæg.
Zone A er de områder, der er mest sårbare for støj, og hvor støjende friluftsanlæg derfor ikke kan placeres. Zone A omfatter Fingerbyens grønne kiler og ringe, kysten og kystkiler, hvor der ikke er plads, og hvor støj generer den almene benyttelse, beskyttelsesområder i øvrigt samt skov hvor støj vil virke forstyrrende.

Zone B er områder i landområdet uden beskyttelsesinteresser eller andre planinteresser, der kolliderer med støjende anlæg. Støjende friluftsanlæg kan placeres i zone B, hvis de kan overholde Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj fra fritidsanlæg.

Særligt om støjende vandsport

Sejlads med vandscootere, jetski, luftpudefartøjer og tilsvarende fartøjer er forbudt uden særskilt tilladelse til afholdelse af specielle arrangementer. Ansøgninger om godkendelse behandles af politiet, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om sejlads med vandscootere mv.

Særligt om flyvepladser

Privat flyvning i eget fly fra en mark på egen ejendom er ikke omfattet af Kommuneplanens retningslinjer, men reguleres via Planlovens § 35, stk. 1 og Miljøbeskyttelseslovens § 33 under forudsætning af, at aktiviteten ikke vurderes at være omfattet af reglerne om VVM -vurdering.