Genvej til kort.

Retningslinjer for støj

10.1.1

Ved udlæg af landzonearealer til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj kan overholdes i planområdet ved støj fra veje og jernbaner, støjende fritidsanlæg, militære flyvestationer samt skyde- og øvelsesterræner og virksomheder.

10.1.2

Ved etablering af nye veje i landzone, skal det så vidt muligt tilstræbes, at Miljøstyrelsens vejledende regler for støj kan overholdes i eksisterende og i planlagte boligområder og områder med anden støjfølsom anvendelse.

10.1.3

Nye virksomheder og nye, støjende fritidsanlæg kan kun etableres i landzone, hvis Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra anlæggene kan overholdes i områder med støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse.

Redegørelse

Støj er uønsket lyd. Støj fra vejtrafik er den form for støj, der generer flest mennesker i Danmark, men også støj fra fly, skydning, jernbaner og motorsport kan være kraftigt generende.

Miljøstyrelsen fastsætter vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra en række aktiviteter og en række forskellige områder. Grænseværdierne skal sikre, at en overvejende del af befolkningen opfatter støjen som acceptabel, hvis grænseværdierne overholdes. Det afhænger imidlertid af personen og situationen, hvilke lyde der opfattes som støj, ligesom det er væsentligt, om man selv har kontrol over støjen. Støj, der overholder grænseværdierne, kan derfor godt opfattes som generende.

Støj måles i decibel, dB. En ændring i støjniveauet på 3 dB kan netop opfattes, mens en ændring på ca. 10 dB normalt registreres som en halvering henholdsvis fordobling af støjniveauet.

Retningslinjerne for støj gælder for nye anlæg, men også for udvidelser og væsentlige ændringer, der har betydning for støjen. Retningslinjerne omfatter også vibrationer, når Miljøstyrelsens vejledninger omfatter dette. Retningslinjerne omfatter støjfølsom anvendelse. Det er fx boliger, rekreative formål samt til en vis grad kontorer, privat og offentlig administration og serviceerhverv.


Datagrundlag

Data vedrørende støj fra veje og jernbaner er baseret på data fra Miljøstyrelsens støjkort. Kortet angiver arealer, hvor støjen er 55 dB eller højere (døgnværdi, Lden, 1,5 m højde).

Data vedrørende støj fra skydebane og øvelsesterræn er baseret på data fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Data vedrørende støj fra større virksomheder er baseret på data fra Rambøll. Kortet tager udgangspunkt i støjudbredelsen fra Norfors i dagperioden kl. 06-18 beregnet i højden 1,5 m over terræn. Udbredelsen viser beregnet støj fra 40 dB og opefter, hvilket svarer til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for dagsstøj fra virksomheder ved planlægning for de mest støjfølsomme anvendelser. Se støjgrænser for øvrige anvendelser og tidsrum på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Yderligere data for støjudbredelsen fra Norfors kan ses her.