Retningslinjer for offentlige formål

5.1.1

Der udlægges områder til offentlige formål.

Se på kort.

5.1.2

I det stationsnære område omkring Kokkedal Station kan der planlægges for intensive byfunktioner, herunder større kontor- og serviceerhverv under visse betingelser.

Se redegørelse i afsnit om stationsnære områder.

Redegørelse

Temaet er sammensat af emner, der har med den kommunale service at gøre: Børn og familie, Ældre og seniorer, Kulturtilbud og fritid.

Områder udlagt til offentlige formål er først og fremmest skoler, institutioner, rådhus og lign. Områder anvendt til offentlige formål kan være i privat eje.

Kulturtilbud

Et aktivt kulturliv giver livskvalitet, oplevelser, personlig udvikling og kan forebygge ensomhed og sygdom. Kommunens rammer for kulturlivet består bl.a. i Kulturhus Trommen med Musikskolen samt Hørsholm Idrætspark, udstillingshuset Fuglsanghus og Hørsholm Egnsmuseum.

Kulturhus Trommen

Kulturhus Trommen er Hørsholm Kommunes kulturhus og danner rammen om kulturelle oplevelser for alle generationer. Huset består af Hørsholm Bibliotek og Trommen, der afholder både kulturarrangementer og udlejningsaktiviteter. ”Kulturhus Trommen skal være et visionært og levende kulturhus, der er lokalt forankret og lyser som et fyrtårn med arrangementer, viden, læring, aktiviteter og oplevelser udover det sædvanlige. Huset lever for - og fungerer som en dynamo og legeplads for kulturen og borgerne i Nordsjælland og Hørsholm Kommune, året - og døgnet rundt med aktiviteter, der appellerer til det omkringliggende samfund, erhvervslivet, tidens trend og byens puls.”

Musikskolen

Musikskolen er en aktiv del af Hørsholms kulturliv. Musikskolen tilbyder undervisning og aktiviteter parallelt med den almindelige undervisning. Musikskolen er organisatorisk placeret under Trommen, og der samarbejdes om både talentudvikling og elevkoncerter.

Hørsholm Idrætspark

Idrætsparken danner med sine mange haller og baner rammen for et stort udbud af idrætsaktiviteter for kommunens borgere. Idrætsparken rummer boldhal, skøjtehal, svømmehal, faciliteter til ketsjersport, fodboldbaner og andre udendørs anlæg.

Fuglsanghus

Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus består af de tre lokale kunstforeninger: Hørsholm Kunstforening, Mikkelborg Kunstforening og foreningen Aktiv Kunst. Tilsammen står de for ti årlige udstillinger.

Nordsjællands Museum

Egnsmuseet formidler egnens historie fra de ældste tider til i dag gennem udstillinger, foredrag, vandreture, artikler mv. Museet arbejder på en fornyelse af de permanente udstillinger og satser også på udvikling af digital formidling. Museet har desuden et tilbud til skolerne om aktiv oldtidsformidling på marken syd for Mortenstrupgård. Museets samlinger og viden bliver registreret digitalt, så oplysningerne kan gøres tilgængelige via internettet. Fremadrettet står museet over for at skulle udvide magasinforholdene.

Børn og familie

Børn og unge skal trives og vokse op med fokus på leg og læring. I institutioner, skoler og fritidsliv vil vi arbejde med børnenes alsidige kompetencer og inspirere til en sund livsstil, hvor sundhed og bevægelse er i fokus.

Hørsholm har valgt som strategisk indsatsområde at sætte særlig fokus på børnefamilierne og deres vilkår på tværs af alle områder i kommunen. Hørsholm Kommune vil være en væsentlig og inspirerende aktør for kommunens børnefamilier og via sine tilbud medvirke til at skabe bedre sammenhæng i dagligdagen for børnefamilierne. Indsatsen skal dels tiltrække nye børnefamilier til kommunen, dels forbedre forholdene for børnefamilierne generelt i kommunen.

Ældre og Seniorer

Danmark er i disse år i gang med en markant samfundsændring, idet de store årgange træder ind i en ny livsfase ved at gå på efterløn eller pension. Mange seniorer har et godt helbred og ressourcer til at føre et aktivt liv. Udviklingen medfører stigende forventninger og krav fra »de unge ældre« – både på kultur- og fritidsområdet og på boligområdet. Antallet af ældre med behov for pleje vil også vokse. Det medfører et stigende behov for boliger, muligheder for fysiske træningsmuligheder og plejefaciliteter.

Vi vil tilbyde Hørsholms seniorer en god hverdag ved at fastholde og udvikle gode tilbud inden for boliger, sundhed, fritid og kultur. Vi lægger vægt på at fremme sundheden og forebygge sygdomme, fordi det er med til at skabe et trygt og aktivt seniorliv med kvalitet.

Velfærd frem for mursten

'Velfærd frem for mursten' er kommunens langsigtede udviklings- og investeringsstrategi, som går ud på at prioritere kernevelfærden frem for mursten ved at effektivisere bygningsdriften. Tilgangen til indsatsen er, at borgerne inddrages i processen.

Strategien har tre overordnede temaer:

  • Sammenhængende børneliv 0-18 år, herunder udvikling af kvaliteten i dagtilbud og skole for at øge børn og unges læring og trivsel
  • Fremtidens rådhus med færre kvadratmeter og lavere driftsomkostninger
  • Fælles rammer for kultur- og fritidsliv vurderes i forhold af øget aktivitet og bedre bygningsudnyttelse.

Kommunens målsætning er at udarbejde scenarier for brugen af bygningerne ved at inddrage brugerne og gøre dem til aktive medskabere af langsigtede, intelligente og bæredygtige løsninger. Vi tror på, som grundlæggende princip, at vi opnår de bedste resultater sammen, og derfor inviterer vi til bred dialog.