Genvej til kort.

Retningslinjer for skovrejsning

6.6.1

De udpegede skovrejsningsområder ønskes tilplantet med skov.

6.6.2

Inden for de områder, hvor skovrejsning er uønsket må der ikke plantes skov.

6.6.3

Inden for det øvrige landområde kan der plantes skov.

Redegørelse

Skovområder har stor betydning i indsatsen for at bevare og øge den biologiske mangfoldighed, og de er med til at sikre godt drikkevand, da grundvand dannet under skov har en høj kvalitet i forhold til grundvand under landbrugsjord, hvor der anvendes gødning og pesticider. Skovområder begrænser drivhusgas i atmosfæren ved lagring af kulstof i træerne, og ikke mindst er skovene et af de vigtigste friluftsområder.

Skovrejsningsområderne er de områder, hvor rejsning af ny skov særligt fremmes. Udpegningen af skovrejsningsområder har betydning for tilskud til privat skovrejsning og for den statslige skovtilplantning. Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket betyder, at der i disse områder ikke kan plantes skov på landbrugsjord. Eksisterende, lovligt anlagte skove og fredskovspligtige arealer berøres ikke af udpegningen. Skovloven indeholder definitionen af skov, og eksempelvis læhegn er ikke omfattet af forbuddet.

I forbindelse med Hørsholm Kommunes Natur- og Fritidsplan, der blev vedtaget i 2016, blev det fastslået, at kommunen ønsker at arbejde for udvidede naturværdier ved udpegning af nye skov- og naturområder.

Udpegning af områder hvor skovrejsning er ønsket

Skovrejsning er ny skov, som rejses på landbrugsjord. Der plantes hovedsageligt løvskove med danske hjemmehørende træarter som eg, bøg, ask, el og mange buske. Udpegningen af skovrejsningsområder er sket med henblik på at beskytte grund- og drikkevandsressourcer, forbedre forholdene for dyre- og plantelivet, herunder fremme deres spredningsmuligheder, samt øge mulighederne for friluftsoplevelser omkring byerne.

Uanset at et område er udpeget til skovrejsningsområde, gælder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelse af naturområder og fortidsminder, ligesom evt. fredninger skal overholdes. Eventuelle tilplantningsplaner bør fremsendes til det lokale museum (Hørsholm Egns Museum), der kan foretage undersøgelser af sårbare arkæologiske forekomster. Der er afsat midler hertil via Museumsloven.

Udpegning af områder hvor skovrejsning er uønsket

I de områder, hvor skovrejsning er uønsket, er baggrunden for at udpege arealerne at sikre kirkeomgivelser, værdifulde kulturmiljøer og landskaber samt særlige naturværdier. Der er taget hensyn til lavbundsområder og områder med dyrkningsjorder af høj kvalitet.