Genvej til kort

Retningslinjer for lavbundsarealer

6.4.1

På lavbundsarealer skal byggeri og anlæg så vidt muligt undgås. Eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke forhindrer, at et lavbundsareal i fremtiden kan genetableres som vådområde eller eng.

Redegørelse

Lavbundsarealer er lavtliggende områder, tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger, som ividt omfang er opdyrket landbrugsmæssigt. Hensigten med udpegning af lavbundsarealer er at sikre mulighed for atbevare og eventuelt genskabe nogle af de naturtyper, herunder enge, moser og lavvandede søer, som er gået tilbage pga. intensiv dræning og dyrkning. Lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som ikke ererhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugsdrift, og som forhindrer senere genopretning til vådområde eller andrenaturområder. De lavbundsarealer, der naturmæssigt er højest prioriteret, er de områder, som ligger inden forsammenhængende grønne træk og økologiske forbindelser.