Genvej til kort

Retningslinjer for landskab

6.1.1

Inden for de udpegede beskyttelsesområder må tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes landskabs-, natur- og kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

6.1.2

Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.

6.1.3

Inden for beskyttelsesområderne må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug og skovbrug, eller inddrages arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord. Nødvendige bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområder skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabs-, natur- og kulturværdierne.

6.1.4

Inden for beskyttelsesområder skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af landskabs-, natur- og kulturværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt sårbare. Inden for beskyttelsesområderne skal der i forbindelse med etablering af intensivt husdyrhold, der kræver vurdering af virkningerne på miljøet (VVM ), foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for landskabs-, natur- og kulturværdierne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilladelse eller om fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden eller anlægget ikke er til gene for oplevelsen af områdernes særlige værdier.

6.1.5

I det øvrige landområde uden for beskyttelsesområderne skal naturområder og småbiotoper samt landskabelige og kulturhistoriske helheder i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og små biotoper. Visse naturtyper skal beskyttes i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 3. Sten- og jorddiger skal beskyttes i overensstemmelse med Museumsloven.

6.1.6

Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser gælder yderligere, at byggeri, anlæg og skovplantning kun må gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab.

6.1.7

I landsbyen, Sjælsmark skal de karakteristiske, oprindelige træk søges bevaret, og eventuelt nybyggeri, anlæg mv. skal ske på baggrund af en lokalplan. Lokalplanlægning skal have til formål at bevare landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige træk, herunder sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade.

Beskyttelsesområder

Hørsholm Kommune har en enestående naturmæssig beliggenhed med Øresund mod øst og store grønne områder vest for motorvejen. Byen byder på mange grønne oaser der indgår i kommunens mangfoldige grønne struktur.

Naturen og kulturlandskabet har længe været på tilbagetog i hovedstadsområdet, fordi byudvikling mange steder medfører et konstant pres for udvidelser og placering af byfunktioner i det åbne land. Ofte kan ødelagte landskabs-, natur- og kulturværdier ikke genskabes, og det er derfor vigtigt med en almen forståelse for værdierne. Beskyttelsesområderne må ses i tæt sammenhæng med den grønne struktur (se siderne om friluftsområder og –anlæg), fordi de giver muligheder for rekreativ oplevelse af områder af særlig kvalitet, smukke landskaber, rig natur og spændende kulturhistorie.

Beskyttelsesområder er områder, hvor landskabs-, natur- og kulturværdier ikke må forringes. Det er både værdifulde helheder og de særligt værdifulde enkeltelementer, der skal beskyttes. Beskyttelsesområder omfatter områder med særlige værdier i landzonen og åbne byzoneområder.

Formålet med at beskytte landskabs-, natur- og kulturværdier i det åbne land og i den grønne struktur er at sikre oplevelsesmuligheder nu og i fremtiden, og at værne om naturen for derved at fastholde regionen som et attraktivt sted at bo og besøge. I forlængelse af dette formål har Hørsholm Kommune i 2016 vedtaget en Natur- og Fritidsplan, hvor der blev der ytret ønske om at understøtte naturbeskyttelsen ved at udpege nye fredningsområder.

Hvordan sikres værdierne?

I beskyttelsesområder må der ikke ske indgreb, som strider mod de udpegede, særlige værdier. Der tillades ikke nye anlæg eller ændret arealanvendelse, som kan medføre væsentlige miljøgener. Ved ønsker om anlæg eller ændret anvendelse inden for beskyttelsesområder skal der altid ske en konkret vurdering af særligt værdifulde helheder og enkeltelementer. Det skal vurderes, om den planlagte ændring er uforenelig med de særlige værdier, eller om den pågældende bebyggelse eller det pågældende anlæg kan gennemføres, hvis der tages særlige hensyn ved placering og udformning. Endelig skal offentlighedens muligheder for at opleve og få adgang til værdierne vurderes.

Ændring af tilstand eller areal-anvendelse inden for beskyttelsesområder forudsætter, at der er tale om »væsentlige samfundsmæssige hensyn«. Hermed forstås både større nødvendige anlæg som trafik- og forsyningsanlæg, og andre offentlige og private anlæg, som kommunen eller staten vurderer, er planlægningsmæssigt velbegrundede og forenelige med landskabs-, natur- og kulturværdierne i det konkrete beskyttelsesområde. Placering af rekreative friluftsanlæg kan bl.a. være begrundet ud fra almene interesser ved at være alment benyttede eller offentligt tilgængelige, ved at opfylde et samfundsmæssigt behov eller ved at tilgodese lokale og regionale almene hensyn.

De landskabelige værdier

Et attraktivt landskab er et landskab med godt miljø, natur og rekreative muligheder. Landskabet er i stigende grad et samfundsansvar, fordi påvirkning af landskab, natur og miljø berører andre end den enkelte virksomhed eller ejer af en ejendom i landområdet. Opgaven er at forene interesserne i landområdet gennem en flersidig arealanvendelse, der giver mulighed for natur, rekreation og produktion. (Produktionserhverv i landområdet omfatter erhverv, som er afhængige af naturressourcer og deres kvalitet, fx landbrug, skovbrug og vandindvinding).

Hvad er værdierne?

De landskabelige værdier drejer sig om landskabet, som det umiddelbart kan ses og opleves. Nogle landskaber er varierede og sammensat af mange landskabselementer, fx skov og sø. Andre landskaber er enkle med kun ét element, fx strandeng. Uden for de udpegede beskyttelsesområder findes enkelte, ofte mindre elementer, med landskabelig værdi, fx landsbyer, markant beplantning, levende hegn og diger samt vandløb, søer, moser og ved varende engarealer.

Hvordan tages hensyn til værdierne?

Inden for de udpegede landskabelige beskyttelsesområder må der som hovedregel kun opføres bygninger og nye anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af landbrug og skovbrug.

Naturbeskyttelse

Vilde planter og dyr er sårbare over for, at deres levesteder forsvinder eller ændres. Byudvikling, nye trafikanlæg, rekreative anlæg mv. har betydet, at det åbne land er blevet indskrænket igennem mange år, men også landbrugsdriftens intensivering og modernisering har betydet, at naturens tilstand er blevet forringet. Ophør af tidligere ekstensiv drift har medført, at visse landbrugsarealer med naturtyper som enge, overdrev og moser mm. forsvinder eller gror til.

Der er behov for mere natur og naturpleje og for at skabe større sammenhængende spændende naturområder.