Genvej tik kort

Retningslinjer for landbrug

6.5.1

De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål.

6.5.2

Når landbrugsarealer inddrages til byformål, tekniske og rekreative anlæg mv. skal der i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsmæssige forhold, såsom de berørte ejendommes arrondering, investeringsniveau og størrelse samt mulighederne for jordfordeling.

6.5.3

Det skal sikres, at der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom anvendelse som fx boliger og rekreative anlæg, så miljøkonflikter undgås både af hensyn til de nye boliger og rekreative anlæg og af hensyn til landbrugets produktionsvilkår.

Redegørelse

Landbrugserhvervet er i større eller mindre grad påvirket af andre arealinteresser. I det åbne land drejer det sig om beskyttelse af natur, kulturminder, landskab og miljø og udnyttelse af råstoffer. I forhold til beskyttelse af natur, kulturmiljø og landskab i det åbne land har landbruget en central placering som forvalter af det åbne land. Det er landbrugsdriften, der i høj grad har skabt de landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier, som Naturbeskyttelsesloven søger at beskytte og bevare. Det er også disse værdier, som landbrugsdriften i fremtiden bør medvirke til at sikre samtidig med den landbrugsmæssige drift.

Landbrugsområderne er de arealer, der fremkommer efter fradrag for eksisterende og planlagte byområder, skove, større søer og militære arealer. Retningslinjerne for landbrug skal sikre, at der ikke sker unødig inddragelse af god landbrugsjord til andre formål, herunder bymæssige formål. Samtidig skal planlægningen søge at sikre landbrugserhvervets udviklingsmuligheder og derigennem bevare det åbne lands karakter af landbrugsland. En fortsat dynamisk og tilpasningsdygtig udvikling af landbruget forudsætter, at eksisterende, sammenhængende landbrugsområder så vidt muligt bevares og ikke splittes op af andre former for arealanvendelse. Byudvikling, tekniske anlæg, fritidsanlæg mv. bør således fortsat primært placeres i tilknytning til eksisterende byområder, således at den klare grænse mellem by og land bevares. Ved planlægning af byudvikling, tekniske anlæg, fritidsanlæg mv. i det åbne land bør der ske en vurdering af de berørte ejendommes arronderingsforhold, investeringsniveau og størrelse således, at forholdene ikke forringes unødigt, men evt. søges forbedret.

Særligt værdifulde landbrugsjorder

Særligt værdifulde landbrugsjorder er udpeget på baggrund af jordens dyrkningsværdi, dvs. jordens bonitet. Høj dyrkningsværdi omfatter bonitet JB5-10. Middel dyrkningsværdi omfatter bonitet JB2-4. Lav dyrkningsværdi omfatter bonitet JB1. Øvrige områder omfatter bonitet JB11, JB12. Den dyrkningsmæssige værdi er desuden påvirket af ejendommens beliggenhed. Således er landbrugsjorden i Fingerbyens eksisterende kiler og ringe ikke udpeget som særlig værdifuld landbrugsjord. Ved ændring af arealbenyttelsen fra landbrug/ gartneri er arealerne underlagt en række restriktioner som følge af, at de rekreative interesser tillægges den højeste prioritet.

Særligt følsomme landbrugsjorder (SFL-områder)

Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL -områder) er udpeget af hensyn til beskyttelse af grundvand, vandmiljø og naturinteresser.

Analyse af jordbrugserhvervene

I forbindelse med kommunalreformen er ansvaret for at udarbejde jordbrugsanalyserne gået fra amtskommunerne til statsforvaltningerne. Statsforvaltningerne skal udarbejde og offentliggøre en analyse af jordbrugshvervene, der skal sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplanerne og lokalplanerne. Statsforvaltningerne skal udarbejde og offentliggøre en jordbrugsanalyse mindst en gang i valgperiode (§ 3 i landbrugsloven, lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010). Med denne analyse og planlæggerens lokale indsigt er der etableret et grundlag for at varetage de jordbrugsmæssige interesser i de regionale udviklingsplaner, kommuneplanerne og den lokale planlægning.

Store husdyrbrug

I Hørsholm Kommune er det ikke relevant med udpegninger af områder til driftsbygninger og driftsanlæg til store husdyrbrug. Det vurderes, at det ikke er økonomisk rentabelt at placere store husdyrbrug i kommunen. Dels er jordpriserne høje og dels er der ikke nogen husdyrbrug de kan "vokse ud af". Der findes også kun i mindre grad større sammenhængende og intensive landbrugsarealer, hvilket også gør det mindre attraktivt.