Genvej til kort

Retningslinjer for naturområder med beskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser

6.3.1

Der må ikke foretages ændringer, som overskærer de udpegede økologiske forbindelser, reducerer eller forringer de økologiske forbindelsers biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder.

Redegørelse

Naturbeskyttelsen og de biologiske interesser er knyttet til vilde dyr og planter og deres levesteder. Det er vigtigt for plante- og dyrelivet med større, sammenhængende naturområder, der rummer et rigt udbud af føde og af levesteder. For de fleste plante- og dyrearter gælder, at store bestande er nødvendige for, at arterne i et givet område kan overleve på længere sigt.

De biologiske kerneområder omfatter større, sammenhængende områder med skove, søer, og kystvande samt eng, mose og overdrev. Kerneområder omfatter generelt en 25 m beskyttelseszone rundt om eksisterende skove og § 3-naturtyper.

Økologiske forbindelser forbinder kerneområderne med hinanden og giver mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig gennem det åbne land. I de økologiske forbindelser er der behov for at øge naturkvaliteten og skabe bedre sammenhæng mellem de eksisterende naturområder. Det kan bl.a. gøres ved at sikre afgræsning af enge og overdrev, oprense og genoprette vandhuller, plante levende hegn og trægrupper langs vandløb. Nogle økologiske forbindelser indeholder beskyttede § 3-naturtyper. Økologiske forbindelser med en reel biologisk funktion omfatter generelt en 25 m beskyttelseszone rundt om eksisterende skove og § 3-naturtyper. Også mindre naturområder i agerlandet uden for de udpegede beskyttelsesområder er nødvendige for at bevare et alsidigt plante- og dyreliv, fordi de udgør »trædesten«, hvorfra planter og dyr kan sprede sig. Disse småbiotoper omfatter grøfter, levende hegn, jord- og stendiger, markskel, gravhøje og andre uopdyrkede pletter.

I forbindelse med Hørsholm Kommunes Natur- og Fritidsplan, der blev vedtaget i 2016, blev det fastslået, at kommunen ønsker at sikre bedre økologiske forbindelser og rekreative sammenhænge, herunder blandt andet den sydlige kystkile ved Rungsted Havn/Rungsted Ladegård til Sjælsø, og fra Sjælsø til henholds­vis Den Ydre Grønne Fingerplan og Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Hvordan sikres værdierne?

De biologiske interesser kan sikres gennem områdeplanlægning og naturforvaltning. Hensigten er en helhedsorienteret indsats, som tilgodeser vandmiljø, natur, landskab, kulturmiljø, friluftsliv og offentlig adgang. På baggrund af analyse af naturens tilstand og udvikling samt mulighederne for friluftsliv opstiller område- og naturforvaltningsplaner konkrete projektforslag til forbedringer af det samlede natur-, kultur- og vandmiljø. Projekterne gennemføres i dialog og samarbejde med kommune, lodsejere, interesseorganisationer mv. Værdifulde naturområder med karakteristiske, sjældne og truede dyre- og plantearter kan bevares ved at sikre, at der opretholdes en ekstensiv drift. Det er vigtigt, at der i områderne foretages pleje, fx ved rydning af tilgroede arealer og/eller ved at opsætte hegn, så arealerne kan afgræsses. I en række områder kan der samtidig med forbedring af naturindholdet sikres kulturhistoriske værdier. Især middelalderlige kulturspor og spor fra oldtid kan beskyttes ved, at landbrugsjord udlægges til permanent græsning. Det har tillige gavnlig effekt på vandmiljøet.