Genvej til kort

Retningslinjer for kulturmiljøer i landområderne

4.3.1

Inden for de udpegede kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang beskyttes. Der må derfor normalt ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier.

4.3.2

I de udpegede kulturhistoriske beskyttelsesområder må der som hovedregel kun opføres bygninger og nye anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af landbrug og skovbrug og fiskeri, eller bygninger og anlæg, hvis det ikke forringer, men derimod harmonerer med de særlige kulturværdier.

Redegørelse

Kulturhistoriske beskyttelsesområder:

De kulturhistoriske interesser omfatter dels synlige spor fra oldtid til nyere tid, fx stendysser, gravhøje, landsbyer, husmandsbebyggelser, dels områder hvor der er ikke synlige spor, men stor sandsynlighed for at gøre fund i jorden.

Sjælsmark:

I det nordøstlige Sjælland har landsbyerne generelt været små i forhold til det øvrige østlige Danmark og der ses også en række såkaldte enkeltgårde, gårde uden for landsbyerne med jorden skilt ud fra landsbyens jordfællesskab. Sjælsmark ligger som en kort slynget landsbygade ned mod Sjælsø. I dag består 4 af de 5 oprindelige gårde, heraf den fredede Tingstedgård og rytterskolen. Landsbyens dyrkningsjorder blev fraskilt i 1951 med henblik på at etablere øvelsesterræn på jorderne så en stor del af Sjælsmark ophørte herefter med landbrugsproduktion. Det havde den konsekvens at moderne driftsbygninger kun er sparsomt repræsenteret i landsbyen

Kulturmiljøet udgøres af landsbygaden og de fredede og bevaringsværdige gårde.

Folehaveskovene:

Synlige fortidsminder i Hørsholm Kommune består først og fremmest af store koncentrationer af gravhøje langs Øresundskysten og i Folehaven. Gravhøjene indgår i et meget stort felt af gravhøje langs hele Øresundskysten, hvor gravhøjene har ligget markant på toppen af kystskrænterne. Der er i hovedsagen tale om gravhøje fra tidlig bronzealder omkring 1500 -1000 f. kr. Bronzealderens høje er kuplede jordhøje oftest bygget i tørv. Der findes over 60 fortidsminder på blot et par kvadratkilometer skov.

I skoven findes også enkelte dysser fra bondestenalderen for ca. 5.000 år siden. Den største har en længde på hele 42 meter. Desuden findes endvidere enkelte småhøje (røser) fra jernalderen.

Kulturmiljøet udgøres af fortidsminderne.

De store gårde:

Lystgårde og landsteder som Rungstedlund, Rungstedgård, Rungsted Ladegård og Folehavegård er vigtige brikker i historien om Rungsted/ Hørsholm. Ejendommene kan føres tilbage til begyndelsen af 1700-tallet, hvor Rungstedgård var i kongeligt eje, og Rungstedlund var en privilegeret kro. Rungstedgård og Rungstedlund blev i 1879 købt af de to søskende Avilde og Wilhelm Dinesen. Karen Blixen blev født på Rungstedlund i 1885 og overtog stedet i 1939.
Rungstedgårdene har spillet en vigtig rolle for landbrugsdriften i området. Fredninger af de åbne marker nord og syd for Rungsted Ladegård, samt haven og fuglereservatet omkring Rungstedlund, fastholder billedet af områdets relation til landbruget. Nye tider og nye økonomiske vilkår betyder, at bygningernes anvendelse er ændret, fx til kursusvirksomhed.

Folehavegård ligger ved udmundingen af en gammel vej gennem skoven mellem Rungsted fiskerleje og Hørsholm. Vejen er i dag en sti gennem skoven, og det er således ved vandreturen gennem skoven, at forbindelsen mellem Rungstedgårdene ved kysten og Folehavegård rigtig opleves.