Genvej til kort

Retningslinjer for bevaringsværdige bygninger

4.2.1

Bygninger udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen må ikke nedrives før kommunalbestyrelsen offentligt har bekendtgjort nedrivningen i mindst 4 uger. Kommunalbestyrelsen kan herefter vælge at ikke at nedlægge forbud mod nedrivning eller nedlægge et § 14 forbud med henblik på at udarbejde en bevarende lokalplan

4.2.2

Bygninger udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen er undtaget bygningsreglementets energikrav ved ændringer på klimaskærmen.

Redegørelse

Kulturarven i Hørsholm

Hørsholm er kendetegnet ved en lang række historiske bygninger, anlæg og kulturmiljøer, der er med til at give byen identitet og karakter. I Hørsholm Kommune er der udpeget 5 områder som værdifulde kulturmiljøer, de afspejler hver især dele af kommunens udviklingshistorie op igennem tiden. Der er i kommuneplanen udpeget 1061 bevaringsværdige bygninger og 38 bygninger er bygningsfredet. Det er kommunen som varetager de bevaringsværdige bygninger mens staten administrerer de fredede. Lige som de øvrige Øresundskommuner er byggeriet præget af velstående bygherrer der har valgt dygtige arkitekter og bygmestre og opført solide og attraktive huse, der har modstået tidens tand. De bevaringsværdige bygninger udgør en bred vifte af bygninger der spænder fra gamle gårde til storslåede landliggevillaer nær Øresundskysten, arbejderboliger til fabrikkerne og til nyere tæt-lav bebyggelser, hvoraf flere er af international klasse.

Hvorfor udpeger kommunen bevaringsværdige bygninger?
Udpegningen af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer er foretaget for at sikre kommunens kulturhistoriske værdier. De mange smukke bevaringsværdige bygninger i byen og på landet og de særlige kulturmiljøer er en resurse, der sammen med nærheden til havet og skov og landskaber, er med til at gøre Hørsholm Kommune til en eftertragtet bosætningskommune. Det er målet at sikre kendskab til og forståelse for såvel arkitektoniske værdier som lokale kulturhistoriske fortællinger. og samtidig skabe et solidt administrationsgrundlag for byggesagsbehandlingen og den strategiske planlægning i kommunen.

Det er vores opfattelse, at den bebyggede kulturarv skaber en kulturhistorisk sammenhængskraft, hvor omhu overfor kulturmiljøerne og løbende og skånsom vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger skaber æstetisk, historisk og økonomisk værdi for både nuværende og kommende indbyggere samt besøgende i Hørsholm Kommune.

Kriterier og værdisætning

I Hørsholm Kommune er alle bygninger der er bygget før 1960 registreret og bedømt efter en bevaringsskala fra 1-9, hvor 1 er højest. Desuden er udvalgte bebyggelser opført efter 1960 ligeledes vurderet. Bevaringsværdien fastsættes ud fra en vurdering af de arkitektoniske, de kulturhistoriske og de miljømæssige værdier samt bygningens originalitet og tilstand (den såkaldte SAVE-metode – Survey of Architectural Values in the Environment).

Udgangspunktet for udpegningen af bevaringsværdige bygninger udgøres af Hørsholm Kommuneatlas fra 2000 samt senere revisioner udført i 2010. Bygninger med SAVE værdi 1-3 er udpeget. Alle bevaringsværdige bygninger er udpeget i kommuneplanen. Op mod 500 af de bevaringsværdige bygninger er desuden omfattet af bevarende bestemmelser i lokalplaner.

Udpegningens konsekvenser

En bygning er bevaringsværdig i juridisk forstand, når den er udpeget i kommuneplanen eller i en lokalplan.

En bevaringsværdig bygning udpeget i kommuneplanen må ikke nedrives før kommunalbestyrelsen offentligt har bekendtgjort nedrivningen i mindst 4 uger, og kommunalbestyrelsen derefter har meddelt, at den ikke vil nedlægge forbud mod nedrivning. Udpegningen indebærer ikke umiddelbart andre restriktioner for ejeren af den bevaringsværdige bygning. De er dog undtaget bygningsreglementets skrappe isoleringskrav idet et bevaringsværdigt hus sjældent kan ombygges til samme isoleringsstandard som et nybygget hus uden at ændre på konstruktionstykkelser, ikke mindst tagkonstruktionen er sårbar over for forøgelse.

Er den bevaringsværdige bygning derimod udpeget i en bevarende lokalplan, betyder det som hovedregel, at bygningen ikke må nedrives og at ombygning og andre ændringer af bygningens skal ske med respekt for bygningens bevaringsværdier og med kommunalbestyrelsens tilladelse.

Her kan du se en oversigt over de bevaringsværdige bygninger i kommunen.