Retningslinjekort over det overordnede vejnet

Genvej til kort.

Retningslinjekort over arealreservationer til vejanlæg

Genvej til kort.

Retningslinjer for veje

9.2.1

Det overordnede vejnet skal have god fremkommelighed og være trafiksikkert, kombineret med et pænt udseende.

9.2.2

Trafiksikkerhedsplanen danner grundlag for det videre arbejde med trafiksikkerhed i kommunen.

9.2.3

Kommuneplanen giver mulighed for at etablere nedenstående nyanlæg og ombygninger på det overordnede vejnet.

Statslige arealreservationer:

  1. Ring 5, Isterød – Helsingørmotorvejen
  2. Isterødvej, 3 spor, nødspor
  3. Udvidelse af Helsingørmotorvejen, Øverød- Isterød,6 spor, inkl. ombygning af eksisterende tilslutningsanlæg (frakørsel 9).
  4. Ring 5, Sjælsmarkvej, kapacitets- og sikkerhedsforbedringer.

9.2.4

Forud for etablering af nye veje eller ombygning af eksisterende veje skal der gennemføres trafikanalyser, der vurderer betydning og konsekvenser.

Redegørelse

Statens arealreservationer

Staten har på trafikområdet indgået aftale om anlægsinvesteringer samt tilvejebringelse af beslutningsgrundlag, med henblik på senere igangsættelse af vejanlæg. Indtil der for disse vejplaner er udarbejdet detaljeret beslutningsgrundlag, typisk VVM - undersøgelse, er det en statslig interesse, at vejinteresserne tilgodeses gennem kommunernes arealplanlægning, således at kommuneplanlægningen ikke disponerer i strid hermed. Arealreservation til sådanne vejplaner er medtaget i Kommuneplanen i form af bindende retningslinjer om reservation af areal til fremtidigt vejanlæg.

Fremkommelighed på vejen

En forøgelse af både boliger og detailhandel i Hørsholm Bymidte vil medføre en øget trafik i området. Kommunalbestyrelsen har derfor gennemført analyser og simuleringer af trafikken. Analyserne viser, at udbygningen kan lade sig gøre, hvis man gennemfører en række forbedringer på vejnettet, fx nyt profil på Hørsholm Allé, optimering af signalreguleringen på Usserød Kongevej og forøgelse af parkeringskapaciteten. Kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at planlægge nye omfartsveje. Kommunen har vurderet fordele og ulemper ved at fastholde vejudlægget til Ådalsvejens forlængelse og mulighed for eventuel tilslutning til Helsingørmotorvejen. Konklusionen er, at vejudlægget fastholdes, da en fremtidig tilslutning til motorvejen her vil aflaste Usserød Kongevej.

Trafiksikkerhed

Hørsholm Kommune har stor fokus på trafiksikkerhed og har en Trafiksikkerhedsplan. Det overordnede mål i trafiksikkerhedsplanen er at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken og at øge trygheden på vejene. Planen bliver brugt som redskab til prioritering af trafiksikkerhedsprojekter.

Kommunalbestyrelsen arbejder for at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken og skabe tryghed for alle trafikanter, ved bl.a. at trafiksanere lokalområder. Erfaringerne viser, at bilers hastighed i de trafiksanerede områder er faldet, og at trygheden og sikkerheden er øget. Kommunalbestyrelsen vil i perioden 2017-2029 prioritere trafiksaneringer i følgende lokalområder:

  • Vest området Stumpedyssevej/ Kettingevej
  • Mortenstrupvej
  • Usserød, Agiltevej og Grønnegade


Alle større anlægsarbejder på kommunens veje gennemgår en trafiksikkerhedsrevision inden gennemførelsen. Ådalsvej, som var kommunens mest uheldsbelastede vej er trafiksaneret i 2013, og der er anlagt en ny rundkørsel i krydset Kokkedal industripark – Ådalsvej.