Retningslinjer for regionale stier

9.3.1

Ved nyanlæg af større bolig- og erhvervsområder skal der sikres tilslutning til det lokale eller/og regionale stinet.

9.3.2

Trafikstierne skal indarbejdes i planlægningen for at sikre stinettets gennemførelse.

9.3.3

Der skal sikres sammenhæng mellem det regionale trafikstinet og det regionale rekreative stinet.

9.3.4

Strækninger, der er en del af det regionale trafikstinet, skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken, fx vha. en malet stribe, en græsrabat eller en kantsten. På strækninger med direkte kontakt til biltrafikken skal der være tydelig adskillelse mellem biler og cykler, fx ved brug af farvet asfalt på cyklisternes areal. Belægningen skal være jævn og egnet til cykling. Vejmyndigheden at sikre standarden på cykelstierne.

9.3.5

Ved forbedring af terminaler skal det sikres, at der er cykel-parkering i tilstrækkeligt omfang og placeret bedst muligt i forhold til terminalernes skiftemuligheder.

9.3.6

På strækningen mellem Blovstrød og Rute 19, der er udpeget som »missing links« i Regionplan 2005, er der planer om anlæg af en trafiksti. I byområdet udgøres trafikstinettet af en række lokale stier, der ikke er vist på kortet med regionale stier.

9.3.7

Det regionale rekreative stinet består af dels det overordnede regionale rekreative stinet og dels det øvrige regionale rekreative stinet.

9.3.8

Stier i det overordnede rekreative stinet bør (og skal ved nyanlæg) have sikrede skæringer, om nødvendigt niveaufri, over eller under barrierer, som veje, baner og vandløb, så stiernes oplevelsesværdi, sikkerhed og sammenhæng tilgodeses.

Redegørelse

Regionale stier

De regionale trafikstier ligger primært langs større veje og tilgodeser hurtig cykeltransport, mens de regionale rekreative stier primært kan anvendes til længere vandre- eller cykelture.

Hovedprincipper for det regionale trafikstinet

  • Trafikstinettet er primært rettet mod at tilgodese hurtigst mulig cykeltransport og ligger derfor langs de større veje
  • Trafikstinettet skal medvirke til at give pendlerne forskellige muligheder for valg af transportmiddel
  • Trafikstinettet skal forbinde store befolknings- og arbejdspladskoncentrationer
  • Trafikstinettet skal have en standard, som giver de bedst mulige forhold for cyklisterne, herunder sikkerhed, direkte rute, vintervedligeholdelse, god belægning og belysning osv.


Hovedprincipper for det regionale rekreative stinet

  • Der skal være en sti langs kysten
  • Der skal være gang- og cykelstier i de grønne ringe på tværs af byfingrene og ud til kysten
  • Rekreative stier skal hvis muligt være egnede både for cyklende og gående

Lokale rekreative stier og cykelstier

Udover det regionale stinet findes der lokale stier, naturstier, motionsruter og cykelstier. Kommunen vil etablere flere lokale stier, forbedre adgang til landområderne, optimere skiltning og forhold til cyklister, så det bliver nemmere for borgerne i kommunen at leve et aktivt og sundt liv.

Kommunen har udarbejdet en cykelhandlingsplan, som beskriver initiativer og projekter, der skal bidrage til at flere cykler i kommunen. I cykelhandlingsplanen er der blandt andet forslag til nye stier, hvor nogle allerede er realiseret. Stier skal på længere sigt forbinde hele kommunen fra Kokkedal Skovens ruter til nye ruter langs Usserød Å, nabokommunernes ruter og ruter i statsskovene. Nye ruter skal samtidig forbinde eller ligge tæt på de bymæssige bebyggelser, så borgere nemt kan finde en rute tæt på deres bolig.

Hørsholm Kommune og en række andre kommuner i Region Hovedstaden samarbejder om at planlægge og finansiere projektet Cykelsuperstierne. Cykelsuperstierne skal skabe bedre forhold for pendlercyklister og give flere lyst til at vælge cyklen frem for bilen – også på de lange strækninger. Det giver bedre bymiljø, mindre trængsel og mere sundhed – til fordel for alle trafikanter. De er indrettet med så få forhindringer som muligt, og der er lagt stor vægt på tryghed, sikkerhed og høj komfort.

At cykle i Hørsholm Kommune

Som et led i at fremme gode trafik- og motionsvaner ønsker kommunalbestyrelsen, at flere skifter, især de korte, bilture ud med cykelture. At cykle er sundt, og når flere cykler, vil også trængslen på veje og parkeringspladser mindskes. Cykelhandlingsplanen, udarbejdet i fællesskab mellem administrationen, politikere og borgere, sætter fokus på en god generel cykeltrafik, med flere cykelstier, bedre krydsningsmuligheder og bedre belægning på stierne. Arbejdet er allerede i gang, og kommunen ansøger om tilskud fra alle statslige puljer, der udbydes. Trafik- og motionsvaner grundlægges allerede i skolealderen, derfor vil kommunalbestyrelsen også arbejde for sikre skoleveje i arbejdet med at sikre gode trafik- og motionsvaner.

Retningslinjer for stier

9.3.1

Ved nyanlæg af større bolig- og erhvervsområder skal der sikres tilslutning til det lokale eller/og regionale stinet.
Ved nyanlæg af større bolig- og erhvervsområder skal der sikres tilslutning til det lokale eller/og regionale stinet.

9.3.2

Trafikstierne skal indarbejdes i planlægningen for at sikre stinettets gennemførelse.

9.3.3

Der skal sikres sammenhæng mellem det regionale trafikstinet og det regionale rekreative stinet.

9.3.4

Strækninger, der er en del af det regionale trafikstinet, skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken, fx vha. en malet stribe, en græsrabat eller en kantsten. På strækninger med direkte kontakt til biltrafikken skal der være tydelig adskillelse mellem biler og cykler, fx ved brug af farvet asfalt på cyklisternes areal. Belægningen skal være jævn og egnet til cykling. Vejmyndigheden at sikre standarden på cykelstierne.

9.3.5

Ved forbedring af terminaler skal det sikres, at der er cykel-parkering i tilstrækkeligt omfang og placeret bedst muligt i forhold til terminalernes skiftemuligheder.

9.3.6

På strækningen mellem Blovstrød og Rute 19, der er udpeget som »missing links« i Regionplan 2005, er der planer om anlæg af en trafiksti. I byområdet udgøres trafikstinettet af en række lokale stier, der ikke er vist på kortet med regionale stier.

9.3.7

Det regionale rekreative stinet består af dels det overordnede regionale rekreative stinet og dels det øvrige regionale rekreative stinet.

9.3.8

Stier i det overordnede rekreative stinet bør (og skal ved nyanlæg) have sikrede skæringer, om nødvendigt niveaufri, over eller under barrierer, som veje, baner og vandløb, så stiernes oplevelsesværdi, sikkerhed og sammenhæng tilgodeses.