Genvej til kort.

Mobilitet er vigtig for samfundets økonomiske udvikling og den enkeltes muligheder. Vi pendler til arbejde og fritidsaktiviteter, besøger venner og familie. Det sker i bil, til fods, på cykel og med kollektiv trafik.

Transport er en vigtig del af infrastrukturen og en stor bidragsyder til CO2 udledningen. Både som virksomhed og som geografisk område kan kommunen drage fordel af en omlægning af transportformer og -mønstre i kommunen. Hørsholm som alternativ transportby er en by, der belønner og fremmer den kollektive transport, men også den individuelle transport, der foregår i fx el-/ hybridbiler og ikke mindst på cykel. Det handler om at bevare komforten og bekvemmeligheden i transportformerne via ny teknologi og infrastrukturplanlægning og samtidig reducere partikler og drivhusgasser fra fossilt brændstof, en reduktion som også har stor betydning for sundheden.

Kommunens vejnet

Kommunens vejnet består i alt af 105 km kommunevej og 54 km private fællesveje. Kommunen er vejmyndighed for både kommuneveje og de private fællesveje, og varetager desuden drift og vedligeholdelse af kommunevejene.
Udover det kommunale vejnet har staten veje i Hørsholm Kommune. Helsingørmotorvejen inkl. afkørsler, tilkørsler og en enkelt rundkørsel er en statsvej/- anlæg, hvor Vejdirektoratet er vejmyndighed.


Vejklassificering

Vejene i kommunen er klassificeret efter Vejreglernes anbefalinger i følgende kategorier:

  • Gennemfartsveje (åbent land) betjener gennemfartstrafik og har en god fremkommelighed og trafiksikkerhed, dvs. veje med få kryds og tilslutninger og få langsomme køretøjer.
  • Fordelingsveje (åbent land) forbinder lokalveje med gennemfartsveje og er karakteriseret ved god fremkommelighed, god tilgængelighed og god sikkerhed.
  • Trafikveje (byzone) er opdelt i primære og sekundære trafikveje. Trafikvejnettet afvikler trafik på tværs af byzonen og fordeler de store trafikmængder ud på lokalveje.
  • Lokalveje (åbent land og byzone) er alle øvrige veje i kommunen, der betjener de lokale områder og de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner og butikker. Lokalveje har typisk en lavere hastighed, gode vilkår til lette trafikanter og er tit fartdæmpet (i byzoner). Vejklassificeringen er et redskab for kommunens strategier og prioritering af midler på vejområdet.