Retningslinjer for forurenet jord

9.7.1

Anlæg, som modtager, behandler, omlaster eller deponerer forurenet overskudsjord, må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige regionplanmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

9.7.2

Der må ikke udlægges arealer, således at afstanden mellem forureningsfølsom areal-anvendelse og deponeringsanlæg for forurenet jord bliver mindre end 500 m, med mindre det ved undersøgelser godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

Redegørelse

Al jord i byzone er som udgangspunkt lettere forurenet, jf. reglerne i jordforureningsloven.

Det betyder ikke nødvendigvis, at jorden rent faktisk er forurenet, men det betyder, at der gælder særlige regler ved flytning af jord indenfor disse områder. Denne type forurening kaldes områdeklassificering. I områder, der er omfattet af områdeklassificeringen må der ikke flyttes jord fra en matrikel, før dette er anmeldt til kommunen. Jorden, der fjernes fra en matrikel, skal undersøges. Der skal udtages jordprøver til analyse. Der kan læses mere herom på kommunens hjemmeside, hvor der på et kort kan søges efter konkrete adresser.

I landzonen kan der være områder, som efter nærmere vurdering fastslås at være lettere forurenede. Tilsvarende kan områder i byzonen fastslås ikke at være forurenede, og de kan derfor udtages fra områdeklassificeringen. Ejendomme, der er kraftigere forurenet kortlægges af Region Hovedstaden

Genanvendelse af lettere forurenet jord

Jord kan genanvendes efter bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1480 af 12. december 2007. I de tilfælde, hvor bekendtgørelsens krav ikke kan overholdes, eller hvor den aktuelle situation ikke omfattes af bekendtgørelsen, vil den enkelte sag blive vurderet konkret efter Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Kommunen finder, at det miljømæssigt er mest forsvarligt, at der i områder med særlige drikkevandsinteresser, må der ikke udføres bygge- og anlægsarbejder med jord i kategori 2, endvidere bør der ikke etableres dybe boringer til andre formål end vandindvinding,

Afstandskrav mellem deponeringsanlæg og forureningsfølsom arealanvendelse

Der er i retningslinjerne fastsat afstandskrav mellem forureningsfølsom arealanvendelse og deponeringsanlæg for forurenet jord. Afstandskravet er fastlagt ud fra en vurdering af, hvilke gener et depot for forurenet jord kan tænkes at påføre omgivelserne. Dette kan være risiko for lugtgener, støj, støv samt trafikbelastning. Ved fastlæggelse af afstandskrav for forskellige typer anlæg er der taget udgangspunkt i »Håndbog om Miljø og Planlægning«, som Miljø- og Energiministeriet har udarbejdet for at skabe sammenhæng mellem miljøbeskyttelse og planlægning.

Afstandskravene gælder for såvel nye som for ændringer i allerede eksisterende arealudlæg, herunder intensiveret arealanvendelse, fx hvor en ny lokalplan tillader opførelse af boliger på arealer, der tidligere var udlagt som friarealer i et boligområde. Retningslinjen gælder ligeledes ved nyetablering eller ved væsentlige udvidelser af eksisterende anlæg i forhold til arealer, der er udlagt til forureningsfølsom anvendelse.