Udbygningen af vindmøller i Danmark er sket hurtigere end forudset, og samtidig er de opstillede møller blevet stadig større. Krav til møllernes indpasning i forhold til landskab, kulturhistoriske værdier og i forhold til de omkringboende mv. er derfor også vokset. Som følge heraf har Miljøministeriet udsendt Vindmøllecirkulæret.

Cirkulæret skærper kravene til planlægningen vedrørende vindmøller og fastslår, at der skal tages omfattende hensyn til den landskabelige påvirkning.

Store vindmøller

Der er ikke udpeget vindmølleområder i Hørsholm Kommune. Reglerne for placering af vindmøller kræver, at der er 4 gange møllens højde til nabobebyggelse. Dette betyder, at der ikke er mulighed for placering af store vindmøller i Hørsholm.

Husstandsvindmøller

Opstilling af husstandsvindmøller kan kun ske efter landzonetilladelse eller på baggrund af en bonuslokalplan. Ved opstilling af husstandsvindmøller skal der tages størst muligt hensyn til nabobeboelse og til de øvrige regionale interesser, der er knyttet til anvendelsen af det åbne land, herunder hensyn til de naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier samt hensyn til råstofindvinding og jordbrug. Inden for kystnærhedszonen og de regionale friluftsområder skal der vises særlig stor tilbageholdenhed med opstilling af husstandsvindmøller. I forbindelse med landzoneadministrationen skal der altid foretages en konkret vurdering af nye husstandsvindmøller ud fra landskabelige forhold mv.

Retningslinjer for vindmøller

9.5.1.1

Der udlægges ikke områder til placering af store vindmøller i kommunen.

9.5.1.2

Husstandsvindmøller kan efter en konkret vurdering og på baggrund af en landzonetilladelse opstilles, såfremt de placeres enkeltvis i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme. Husstandsvindmøller må være maksimalt 25 m høje.

9.5.1.3

Placering af husstandsvindmøller i beskyttelsesområder kan tillades efter en konkret vurdering, såfremt landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes.

9.5.1.4

Husstandsvindmøller må ikke placeres i kystnærhedszonen samt i Fingerbyens grønne kiler og ringe. Placering vil afhænge af en konkret vurdering.

9.5.1.5

Udskiftning og sanering af husstandsvindmøller kan kun ske, hvis møllens fysiske udseende ikke ændres væsentligt.