Større samlede solcelleanlæg

Større solcelleanlæg er at betragte som tekniske anlæg, som skal placeres med hensyntagen til landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige kvaliteter.

At et større samlet solcelleanlæg betragtes som et teknisk anlæg udelukker ikke en placering i kystnærhedszonen, men der skal udøves et konkret skøn ved hver enkelt ansøgning, så det sikres at eksisterende kvaliteter ikke påvirkes væsentligt.

 

Retningslinjer for solcelleanlæg

9.5.2.1

På bevaringsværdige ejendomme må energianlæg (solfangere, varmepumper og lignende) ikke opsættes på hovedhuset. Energianlæg må kun opsættes på bagbygninger som udhuse eller lignende, i en maksimal højde på 2,5 m i det omfang, at de ikke er synlige fra veje, stier, fællesarealer eller fra nabogrunde.