Retningslinjer for indpasning af antenner og master

9.8.1

Nye antenner skal, så vidt det er muligt, placeres på eksisterende master eller på eksisterende høje bygninger eller tekniske anlæg.

9.8.2

Nye master, skal så vidt det er muligt, udformes således, at der er plads til, at flere teleoperatører kan etablere antenner på masten.

9.8.3

På og omkring fredede bygninger må der ikke etableres synlige antenner.

9.8.4

På bygninger med høj bevaringsværdi vil der kun i helt særlige tilfælde blive givet tilladelse til etablering af antenner. Særlige tilfælde er, når der ikke findes alternative placeringsmuligheder. Antennen skal i de tilfælde enten kunne bygges ind i eksisterende bygningsanlæg eller placeres og udformes, så den ikke påvirker de bærende bevaringsværdier. I kommunens fredede områder, bevaringsværdige bymiljøer og udpegede kulturmiljøer, er der som udgangspunkt ikke mulighed for at etablere antenner, og kun hvis der ikke findes alternative placeringsmuligheder, og sendemasten enten kan bygges ind i eksisterende bygningsanlæg eller placeres og udformes, så den ikke påvirker de bærende bevaringsværdier.

9.8.5

Opsætning af nye antennemaster skal ske på en måde, så de visuelle påvirkninger begrænses mest muligt.

9.8.6

Der skal ved etablering af antenner tages hensyn også til den visuelle fjernvirkning.

Redegørelse

Brugen af trådløs telekommunikation stiger og derfor også behovet for at etablere antenner, der kan sikre god dækning i hele kommunen. Særligt antennemaster men også antenner placeret på eksisterende bygninger har en stor betydning for kommunens visuelle miljø, hvilket stiller krav til placering og indpasning i forhold til eksisterende bebyggelse og landskab

Udfordringen ved etablering af nye antennemaster er et paradoks mellem det, at antennemaster generelt er uønskede elementer både i bybilledet og i det åbne land og at der samtidig er et ønske om god dækning samt tilgang til nye produkter på mobilmarkedet. Kommunalbestyrelsen er i henhold til masteloven forpligtet til at acceptere nye antennemaster, som er et led i at sikre radio- og telekommunikationen.

Derfor er det vigtigt at der fortsat er mulighed for at udvide dækningen i hele kommunen.

Opsætning af antennemaster er omfattet af masteloven, som har til formål at sikre optimal radiokommunikation, samtidig med at det samlede antal antennemaster og masternes påvirkning af omgivelserne begrænses mest muligt.

Private antenneanlæg

Private antenneanlæg/paraboler og fællesantennemaster der bliver brugt til at modtage TV- og radiosignaler i boligerne, er ikke omfattet af masteloven. Reguleringen af de private anlæg er beskrevet i kommuneplanens afsnit om generelle rammer