Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for kommunens affaldsplanlægning samt for at opfylde de internationale mål og hensigter, der er beskrevet i regeringens Ressourcestrategi. Ressourcestrategien ligger til grund for kommunens Affaldsplan 2014. Affaldsbortskaffelse og -sortering skal udvikles og optimeres, så miljørigtig bortskaffelse styrkes og genanvendelse øges. Foruden den obligatoriske ordning for dagrenovation tilbyder kommunen en række services, som imødekommer miljørigtig håndtering af affald.

Kompostering af haveaffald

Kommunen har ordninger og anlæg for indsamling og kompostering af haveaffald. Genanvendelse af haveaffald er på landsplan omkring 95% og kan ikke forventes at stige yderligere.

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald og restprodukter

Ikke forurenet bygge- og anlægsaffald, fx beton og tegl, bliver i dag i vidt omfang genanvendt til erstatning for råstoffer. Ved større bygge- og anlægsarbejder bør det overvejes at benytte uorganiske restprodukter til erstatning for nye råstoffer, i det omfang det er miljømæssigt forsvarligt. Denne anvendelse af restprodukter kan i et vist omfang nedbringe behovet for deponeringskapacitet. Slagger fra affaldsforbrænding, bund- og flyveaske fra kulfyrede kraftværker og jord kan genanvendes efter bestemmelserne i Restproduktbekendtgørelsen, BEK nr. 1672 af 15. december 2016. Kommunen finder det mest miljømæssigt forsvarligt:

  • At der ikke udlægges/genanvendes slagger og flyveaske fra affaldsforbrænding inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, medmindre det kan godtgøres, at dette kan ske uden risiko for forurening af grundvandet.
  • At kulslagger samt slagger og flyveaske fra affaldsforbrænding ikke udlægges i kildepladszoner,
  • At slaggeanvendelsen koncentreres i større kontrollerede bygge- og anlægsprojekter, frem for at slaggerne spredes i mange mindre projekter.