• Infrastrukturen skal udbygges på en sammenhængende, velfungerende, bæredygtig og miljømæssig forsvarlig måde. Infrastrukturen skal understøtte den teknologiske udvikling og skabe gode vilkår for borgere og erhvervsliv.
  • Sikkerhed, fremkommelighed og plads til alle former for trafikanter skal sikres - uanset om man er i bil, på cykel eller med den kollektive trafik.
  • God fremkommelighed og en smidig trafikafvikling skal understøttes - vi stræber efter et vej- og stinet uden trafikuheld og med trygge og hensynsfulde trafikanter.
  • Der skal være velbeliggende og attraktive parkeringsmuligheder for biler og cykler ved centrale trafikale knudepunkter og mål, så der er god adgang til udveksling mellem forskellige transportformer og adgang til de centrale byområder.
  • Udbygning af infrastruktur og tekniske anlæg skal ske under størst mulig hensyn til landskabet, de kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener, visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt.