Retningslinjer for rekreative områder

7.2.1

Der udlægges rekreative områder, som vist på kortet over rekreative områder. 

Redegørelse

Åbne landskaber, skov og strand er dominerende træk i kommunens samlede, grønne struktur. Naturen og landskabet giver borgerne muligheder for et aktivt fritidsliv.

Hørsholm Kommune er præget af mange rekreative områder. Øst for motorvejen er det muligt at opleve åbne landskaber og skove. Slotshaven, Folehaveskoven, Rungsted Hegn, Kokkedal området og Usserød Ådal er eksempler på områder der har en størrelse og kvalitet, så de kan fungere både som rekreative områder og grønne oaser for borgere, derudover er de vigtige elementer i kommunens samlede grønne struktur. Store dele af områderne vest for Helsingørmotorvejen anvendes dog til landbrugsformål og er ikke offentligt tilgængelige.

Flere af de rekreative områder i kommunen administreres af staten via Skovdistrikt Øresund. Det gælder fx skovområderne Rungsted Hegn, Folehaveskoven og Slotsparken øst for Helsingørmotorvejen samt Sjælsølund og Stumpedysse Hegn vest for motorvejen. De kommunalt ejede rekreative områder omfatter bl.a. Kokkedalskoven, Kirstinebakken øst for Nattergalevej, Bolbroengen og de fredede arealer i Usserød Ådal. En del af de rekreative områder er desuden knyttet til fritidsaktiviteter, som fx golfbaner, hvoraf flere er privat ejede.

Som det beskrives i Natur- og Friluftsplanen hænger friluftsliv og stier sammen. Gode stiforbindelser giver gode muligheder for fri­luftsliv. Gode stier skaber adgang, binder interessepunkter, landskaber og seværdigheder sammen og opfordrer i sig selv til færden i det fri. Til trods for de mange eksisterende forbindelser og gode afmærkede ruter i skovene kan der stadig gøres en del for at forbedre den rekreative sammenhæng og adgang til naturen. I planen er der vist, hvilke mulige nye, rekreative stiforbindelser, borgere og interessenter har peget på.

Kommunens grønne områder giver mulighed for en række aktiviteter, der er godt for sundheden. Her er plads til både leg og gåture samt løb og cykling og andre former for aktivitet, alt efter hvilket område man befinder sig i. Der findes motionsruter i Kokkedal Skov og i Rungsted Hegn. Ruterne er markeret og har forskellig længde. Det er planen at etablere flere motionsruter i andre dele af kommunen, så det bliver nemmere for borgerne at leve et sundt og aktivt liv. Nye ruter skal forbinde eller ligge tæt på de bymæssige bebyggelser, så borgerne nemt kan finde en rute tæt på deres bolig. På længere sigt kan der etableres et sammenhængende net af alle ruterne.

Den stigende organiserede sportsaktivitet i skove og andre naturområder kræver koordinering med naturbeskyttelsen. Ved anlæg af stier og rekreative anlæg er det vigtigt at tage hensyn til naturområdets sårbarhed. De forskellige plante- og dyrearter stiller meget forskellige krav til levesteder. Samme indgreb kan derfor påvirke nogle plante- og dyrearter positivt og andre negativt.