Retningslinjer for friluftsområder

7.3.1


Den grønne struktur omfatter Fingerbyens grønne kiler og ringe, kystlinjen, åbne kystkiler mellem by- og sommerhusbebyggelse, kileforlængelser samt landområdet i øvrigt, som ligger uden for den grønne strukturs regionale friluftsområder.

7.3.2


Den grønne struktur skal søges fastholdt og styrket gennem forbedring af de landskabelige og rekreative værdier og gennem forlængelsen af de grønne kiler og etablering af den 4. grønne ring med en gennemgående regional sti. Forbedringer skal ske ved, at der plantes ny, rekreativ og bynær skov, foretages naturgenopretning og etableres naturstier og lign. Adgangs- og opholdsmuligheder skal søges forbedret både i de regionale friluftsområder og i landområdet i øvrigt, herunder i områder med bynær beliggenhed og i de dele af de udpegede beskyttelsesområder, som rummer særlige landskabs-, natur- og kulturværdier af væsentlig rekreativ betydning, og som kan tåle rekreativ benyttelse.

7.3.3


De regionale friluftsområder omfatter dels Fingerbyens fastlagte grønne kiler, ringe og kystkiler, dels Fingerbyens kileforlængelser og den 4. grønne ring. De regionale friluftsområder udpeges til overvejende almen, ikke bymæssig rekreativ anvendelse med mulighed for landbrugsmæssig anvendelse. I forbindelse med planlægning og administration af retningslinjer, herunder opfølgning gennem anden lovgivning, skal der i afvejningen med andre arealanvendelsesinteresser lægges særlig vægt på at sikre de regionale friluftsområders rekreative funktion.

7.3.4


Fingerbyens grønne kiler og ringe, kyst og kystkiler skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreative formål. Grønne kiler må ikke inddrages til byzone og de indre kiler skal friholdes for bymæssige fritidsformål.

7.3.5


Åbne, ubebyggede arealer i byzone, der indgår som regionale friluftsområder i Fingerbyens grønne kiler og ringe samt kystkilerne som en del af den regionale grønne struktur, skal friholdes for bebyggelse.

7.3.6


Befolkningens adgang til Fingerbyens grønne kiler og ringe, kyst og kystkiler skal opretholdes og forbedres, fx ved opkøb af arealer og anlæg af stier og etablering af støttepunkter.

7.3.7


Fingerbyens grønne kiler og ringe administreres i overensstemmelse med godkendte planer for de enkelte kiler.

7.3.8


Uden for de udpegede lokaliseringsområder til friluftsanlæg kan der etableres mindre anlæg til det almene friluftsliv og tillades begrænset udvidelse af eksisterende friluftsanlæg, hvis det efter en konkret vurdering ikke er i konflikt med øvrige interesser.

7.3.9


Den 4. grønne ring skal rumme en gennemgående regional rekreativ sti og sikre en grøn forbindelse fra Rungsted Kyst til Karlstrup Mose. Hvor den grønne ring alene består af stiforløbet, er udpegningen af mere principiel karakter. Kileforlængelserne skal forbinde de allerede eksisterende grønne kiler med den nye grønne ring. Arealerne i kileforlængelserne og den nye grønne ring kan bruges til udbygning af den grønne struktur og forbedring af friluftslivets muligheder, herunder mulighederne for det organiserede friluftsliv. Arealerne skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål. Arealernes landskabs-, natur- og kulturværdier, fredninger, lavbundsarealer, råstofindvindingsområder og beskyttelseslinjer skal respekteres. På arealer med beskyttelsesinteresser kan friluftslivets muligheder kun forbedres, såfremt det kan ske uden at forringe de værdier, der er årsag til udpegningen.

7.3.10


I landområdet uden for de regionale friluftområder kan kommunen nærmere afgrænse og planlægge for lokale friluftsformål i en bynær zone omkring byområder i Fingerbyen. Der kan planlægges for konkrete arealer og anlæg til overvejende almene, ikke-bymæssige lokale friluftsformål, der naturligt kan indgå i landområdet, samt anlæg til det overordnede stinet i landområdet. Den bynære rekreative zone omfatter områder, der som udgangspunkt ligger inden for en afstand af ca. 1 km fra byranden. Kommunen kan foretage en nærmere afgrænsning, som medtager yderligere konkrete områder, såfremt de ligger inden for daglig gang- og cykelafstand og naturligt kan knyttes til byområdet samt indgår i den landskabelige helhed.

7.3.11


Som forudsætning for anvendelse af større dele af den bynære zone til lokale friluftsformål skal kommunen gennemføre en samlet kommuneplanlægning, som tager hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier, sikrer en klar grænse mellem by og land og samlet konkretiserer placeringen af nødvendige friluftsområder og anlæg. Landzonestatus fastholdes.

Redegørelse


Gode friluftsmuligheder er en del af vores velfærd og er med til at styrke sundhed og livskvalitet gennem oplevelser i naturen. Udvikling af rekreative tilbud medvirker til at skabe gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling. Det er derfor af interesse, at de værdier og kvaliteter, som naturen og landskabet kan tilbyde, bevares og fortsat udgør grundlaget for gode oplevelser for befolkningen.
Det åbne land i sin helhed har stor rekreativ værdi, men især de tilbageværende grønne, ubebyggede landområder nærmest det tætte byområde har særlig rekreativ betydning for befolkningen. Friluftsområder af regional betydning er især Fingerbyens grønne kiler og ringe, kystkilerne samt kysten og kystvandet.

De grønne kiler og ringe er udpeget som overordnede friluftsområder til bl.a. »overvejende almen, ikke bymæssig rekreativ anvendelse«. »Almen« vil sige, at mulighed for offentlig adgang og ophold er højt prioriteret. Offentlig adgang og ophold ved nyanlæg bør sikres uden krav om fx klubmedlemskab og ved friholdelse for hegning. Nye rekreative anlæg til organiserede fritidsformål, fx sportsanlæg, der placeres i landområdet, skal således som udgangspunkt være offentligt tilgængelige og uhegnet. »Ikke-bymæssig« vil sige, at der skal være tale om rekreative arealer og anlæg, som er naturligt knyttet til en placering i landområdet, og som ikke hører hjemme i byområdet. Større bygningskrævende haller o.a., som ikke er afhængig af placering i landområdet, betragtes principielt som byfunktioner, der bør placeres i byområdet i byzone.

De grønne ringe


De grønne ringe binder de grønne kiler sammen på tværs af byfingrene og danner en sammenhængende grøn struktur. Den 4. grønne ring, som blev introduceret som den nye ring i Regionplan 2005, vil forbinde kysten ved Rungsted med Køge Bugt i et cirkelslag ca. 20-25 km fra Rådhuspladsen. Den 4. grønne ring er sammensat af landskabs-, natur- og kulturværdier, som skove og søer, fredede områder og lavbundsarealer, rekreative anlæg som golfbaner og kolonihaver samt graveområder.

Kileforlængelser


Kileforlængelser forbinder de »gamle« kiler med den 4. grønne ring og etablerer en sammenhængende grøn struktur, som vil få betydning for hele hovedstadsområdet. Kileforlængelserne indeholder fredninger, natur, landskab, golfbaner samt arealer, som kan rumme friluftsanlæg og aflaste de »gamle« kiler for flere anlæg til det organiserede friluftsliv.

Den rekreative kyst


Kysten er et særligt attraktivt landskabstræk med stor rekreativ betydning. Stranden og vandet benyttes til mange rekreative formål og har derfor generelt stor betydning for befolkningen. Sejlsport, roning, kajak, vandski og andre vandrelaterede sportsgrene er placeret på og ved Rungsted Havn. Ønsker om at udvide aktiviteterne, og eventuelt at placere nye aktiviteter lægger pres på havnens arealer, der også bruges til almene rekreative formål, bådoplag, butikker mv. I kommunen savnes flere steder mulighed for at passere langs kysten, og det er derfor et mål, at sammenhængende stier skal give mulighed for, at alle kan færdes langs kysten.

Lokale bynære friluftsområder


En samlet planlægning for lokale bynære friluftsområder betyder, at der i tilfælde af ønsker om placering af enkelte friluftsanlæg skal tages stilling til hele landskabet langs den del af byranden, som anlægget ligger ved og som påvirkes. Den samlede planlægning skal sikre, at landskabets værdier bevares, og at anlægget indpasses i en landskabelig og bymæssig helhed efter en samlet strategi og ikke kun som enkeltvise anlæg.