Genvej til kort.

Retningslinjer for friluftsanlæg

7.4.1


Friluftsanlæg, der af areal- eller miljømæssige grunde ikke kan placeres i byområdet, kan placeres i landområdet uden for de regionale friluftsområder under hensyntagen til beskyttelsesområdernes landskabs-, natur og kulturværdier. Nyanlæg og udvidelser af eksisterende friluftsanlæg i kystnærhedszonen kan kun ske på baggrund af sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

7.4.2


Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg i landområdet skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne.

7.4.3


Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder i de regionale friluftsområder langs kysten og i landområdet, når det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang og tilgængelighed i øvrigt. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg i landområdet. I støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, der støtter det almene friluftsliv.

7.4.4


Naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde kan etableres i zone 3. I zone 2 kan naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde og tilsvarende begrænsede bygningsanlæg etableres eller indrettes i eksisterende bygninger, når anvendelsen efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Zonerne 1, 2 og 3 fremgår af kort for friluftsanlæg.

7.4.5


I zone 1 kan der ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre større, landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg, og eksisterende anlæg kan ikke udvides.

7.4.6


I zone 2 kan nye golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende friluftsanlæg, der kræver bygninger, anlægges, og eksisterende kan udvides under forudsætning af, at landskabs-, natur- og kulturværdier inden for beskyttelsesområder ikke forringes, og der tages hensyn til Helhedsplanens øvrige retningslinjer.

7.4.7


I zone 3 kan nye golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende friluftsanlæg, der kræver bygninger, anlægges, og eksisterende anlæg kan udvides i områder uden beskyttelsesinteresser.

7.4.8


Golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende anlæg med bygninger skal overalt tilpasses landskab og beplantning, og terrænregulering må kun finde sted i begrænset omfang. Anlæg, bygninger og udenomsarealer skal i videst muligt omfang være offentligt tilgængelige. Bygninger og parkeringsanlæg skal holdes samlet og knyttes til eksisterende bygninger, hvis det ikke strider mod landskabshensyn eller medfører væsentlige støj- eller trafikgener. Der må ikke indrettes kunstig belysning, bortset fra dæmpet belysning ved bygninger og parkering. Anlæggets drift må ikke forringe grundvandskvaliteten. Golfbaner, der ligger inden for kildepladszoner og nitratfølsomme områder, skal drives miljøvenligt, hvilket betyder, at banerne etableres og drives med et minimalt forbrug af gødning og pesticider. Vanding skal så vidt muligt ske ved brug af overflade- eller genbrugsvand.

7.4.9


Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet med bl.a. primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer og kajakker langs kysten, og hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne.

7.4.10


Der kan generelt etableres nye badestrande langs kysten, såfremt det er foreneligt med beskyttelsesinteresser og andre planmæssige interesser. Konkret kan der langs kysten anlægges eller udvides badestrande ved Mikkelborg Strandpark. På eksisterende og nye badestrande kan der etableres støttepunkter for friluftslivet med mindre bygninger til betjening af badegæsterne.

7.4.11


Overflødiggjorte landbrugsbygninger, der ikke ligger i de regionale friluftsområder, kan indrettes med indtil 10 værelser/ferielejligheder på maks. 40 m², så længe ejeren eller en anden person tager fast bopæl på ejendommen, eller på en anden landbrugsejendom, som ejeren er ejer eller medejer af.

7.4.12


Primitive teltpladser kan i princippet etableres overalt, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresser. Turistcampingplads kan etableres som vist på kort for friluftsanlæg.

7.4.13


Nye vandrerhjem kan indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det ikke forringer landskabs-, natur- og kulturværdier inden for beskyttelsesområderne.

7.4.14


Mindre anlæg af lokal betydning (kultur- og naturformidling med tilknytning til det åbne land) kan efter konkret vurdering tillades indrettet i eksisterende bygninger.

Redegørelse


Det er vigtigt for befolkningens sundhed og livskvalitet, at der gives plads til et aktivt friluftsliv. Byvækst og tilflytning øger behovet for alle slags fritidsanlæg.
For at sikre en optimal udnyttelse af de begrænsede grønne områder og åbne landskaber er det et grundlæggende princip, at der så vidt muligt planlægges for en flersidig anvendelse af friluftsanlæg i det åbne land. Offentligheden bør have adgang til at benytte anlæg og bygninger af almen interesse, der skal tages hensyn til naturen, så anlæggene også bliver udflugtsmål, og der skal anlægges stier, som giver adgang til andre natur- og landskabsområder. Gennemføres dette, kan friluftsanlæg til fx golf og ridning også bruges til aktiviteter som gåture, skiløb, cykling, leg og boldspil. Anlæggene skal være store nok til, at de forskellige aktiviteter ikke forstyrrer hinanden og indrettes, så naboer og brugere ikke udsættes for risiko eller gener.

Arealkrævende anlæg


Kommuneplanen inddeler landområdet i zonerne 1, 2, 3.

Retningslinjerne gælder for nye anlæg og ændring eller udvidelse af eksisterende anlæg.

Zone 1 er en »forbudszone« (Sjælsø og område nord for Sjælsø), hvor nye arealkrævende friluftsanlæg ikke kan placeres, fordi de er uforenelige med andre interesser. Eksisterende grønne kiler, kystkiler og ringe, hvor der ikke er plads til flere store anlæg, hvis behovet for alment friluftsliv skal tilgodeses, hører også hjemme i zone 1.

Zone 2 er en zone med bl.a. beskyttelsesinteresser samt den 4. grønne ring og kileforlængelserne. Her er der mulighed for at indpasse arealkrævende friluftsanlæg, hvis der tages særlige hensyn til beskyttelsesinteresser, landbrug, skovrejsning, lavbundsarealer og andre planinteresser, herunder de værdier, der er årsagen til udpegningen af beskyttelsesområdet. Det forudsættes, at eventuelle friluftsanlæg i zone 2 ikke griber ind i beskyttede områder såsom § 3-naturområder, potentielle vådområder og fredede områder mv. I biologiske kerneområder og økologiske forbindelser skal der tages særligt hensyn til dyrs og planters levesteder, og anlæggene skal medvirke til at forbedre levestederne ved etablering af våde områder og beplantning. På lavbundsarealer skal anlægget omfatte genopretning af vådområder eller andre naturområder. I kulturhistoriske interesseområder skal anlæggene kunne indrettes uden at forringe de sammenhængende kulturmiljøer og dannelsesformer, der er årsag til udpegningen. På arealer med grundvandsressourcer eller vandløb må store friluftsanlæg indrettes på vilkår, der tager hensyn hertil.

Store græsningsarealer til rideanlæg skal tage hensyn til § 3-naturområder, fx ved græsning og gødningshåndtering. Nye golfbaner skal ved tilladelse til vandindvinding tilgodese hensyn til nærliggende vådområder. I områder med kildepladszoner skal golfbaner etableres og drives med et minimalt forbrug af gødning og pesticider, dvs. at der anvendes robuste græstyper, og at der udføres den pleje af golfbanerne, der kræver mindst forbrug af gødning og pesticider. I særligt værdifulde landbrugsområder skal der tages hensyn til landbrugets struktur, og i skovrejsningsområder skal skovplantning indgå i anlægget.

Zone 3 er områder, hvor der kan etableres nye arealkrævende friluftsanlæg, hvis der tages hensyn til § 3-naturområder, grundvandets særlige sårbarhed og eventuelt andre planmæssige interesser i området.

Støttepunkter


Kommuneplanen giver mulighed for at realisere fremtidige, rekreative støttepunkter. Støttepunkter i landområdet skal fremme det almene friluftsliv både til lands og langs kysterne. Støttepunkter indebærer kun beskedne anlæg: Lidt parkering, primitiv teltplads, shelters, anløbsbro, kiosk, mindre udlejnings- eller udskænkningssteder og naturformidling. Derfor kan de ofte etableres uden at genere de landskabs- og naturværdier, som de besøgende kommer for at nyde. Støttepunkter skal have god stiadgang, og kan de nås med offentlig transport, er det en fordel. De kan med fordel indrettes i eksisterende bygninger eller ved friluftsanlæg i det åbne land.

Kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning


De fleste kulturelle anlæg, forlystelser og overnatningsanlæg bør placeres i byområdet, hvor udbuddet af service, oplevelser og trafikbetjening er stort. Museer, teatre, hoteller, vandrerhjem, campingpladser og autocamping skal normalt ikke placeres uden for byen. Dog er der tradition for, at museer og udstillinger, der har en speciel lokal tilknytning, historiske forsøgscentre, besøgsgårde med dyr, vandrerhjem og campingpladser også kan indpasses i landområdet i det åbne land.

Friluftsanlæg på landet


Retningslinjerne om friluftsanlæg på land handler primært om placering generelt i landområdet af de arealer eller bygningskrævende anlæg, som er særligt indgribende landskabeligt set, fx golfbaner og rideanlæg.

Der er to rideklubber i Hørsholm Kommune. Kokkedal Rideklub har til huse i de kommunalt ejede staldbygninger på Kokkedal Avlsgård. Hørsholm Rideklub hører til i Hørsholm Ridehus. Begge hjemsteder er henholdsvis blevet renoveret og har fået nye stalde. De nye stalde ved Hørsholm Ridehus er opført for midler dels fra Hørsholm Kommune, dels fra den selvejende institution Hørsholm Ridehus. Staldbygningerne i Kokkedal Avlsgård er på kommunens foranledning blevet renoveret og ombygget.

Store rideanlæg omfatter ridehaller, stalde til 40-50 heste, ridebaner og græsningsarealer med lukkede folde. Retningslinjerne skal sikre, at de store anlæg placeres rigtigt og indrettes hensigtsmæssigt i forhold til fx beskyttelsesinteresser og flersidig anvendelse.

Friluftsanlæg ved kyst og sø


Nye anlæg forudsætter, at der foreligger et konkret projekt med oplysninger om placering, omfang, miljøpåvirkninger mv. Endvidere skal der udarbejdes lokalplan og evt. tillæg til Kommuneplanen.