Genvej til kort

Retningslinjer for Det Grønne Danmarkskort

7.1.1

Det Grønne Danmarkskort fremgår af kortet.

7.1.2

Inden for Det Grønne Danmarkskort skal der skabes mere natur og gode sammenhænge mellem eksisterende værdifulde naturområder.

7.1.3

Inden for Det Grønne Danmarkskort skal indsatsen for at sikre optimale levesteder for vilde dyr og planter have særlig prioritet.

Redegørelse

Kommunen har en enestående naturmæssig beliggenhed med Øresund mod øst og store grønne områder mod vest. Kommunen vil værne om disse kvaliteter og styrke den grønne og blå struktur.

I henhold til Naturplan Danmark skal Kommunalbestyrelsen udpege eksisterende og potentielle naturområder, som skal indgå i et landsdækkende "Grønt Danmarkskort". Udpegningen skal hjælpe Kommunalbestyrelsen med at prioritere naturindsatsen inden for det "Grønne Danmarkskort" og understøtte, at myndigheder, interesseorganisationer, fonde, private borgere og lodsejere arbejder i samme retning på en mere målrettet naturindsats end hidtil på tværs af kommunegrænser. Med en gradvis realisering af den nye natur i Grønt Danmarkskort sikrer vi, at vores mest værdifulde naturområder ikke forbliver isolerede øer, men efterhånden bliver forbundet, så vilde dyr og planter kan sprede sig. Det er med til at sikre sunde bestande og overlevelse.