2.1.1

Der udlægges områder til erhvervsformål.

Se kort.

2.1.2

Det stationsnære kerneområde omkring Kokkedal Station kan der planlægges for etablering af større kontor og serviceerhverv af regional karakter.

2.1.3

I de stationsnære arealer omkring Kokkedal Station kan der planlægges for intensive byfunktioner herunder større kontor- og serviceerhverv under visse betingelser.

(se redegørelse i afsnit om stationsnære områder).

Redegørelse

Erhvervsområderne i Hørsholm Kommune udgør kun en mindre del af kommunens areal. Områderne er primært placeret i den nordlige del af kommunen, og erhvervsstrukturen er præget af en blanding af store virksomheder, fx Rosendahl og Velux, og af mange mindre virksomheder inden for fx IT, ejendoms-formidling og rådgivning. Et nyt byudviklingsområde ved Kokkedal Station og en mindre del af Kokkedal erhvervsområde kan anvendes til større kontor og serviceerhverv, mens der i de øvrige erhvervsområder kan lokaliseres mindre kontor- og serviceerhverv. Enkelte erhvervsområder er udpeget til placering af særligt pladskrævende varegrupper, idet der i forvejen findes bl.a. bilforhandler og byggemarked i disse områder.

Produktionserhverv

Hørsholm Kommune er primært en bosætningskommune der råder over få og små erhvervsområder, som altovervejende er beliggende tæt op ad boliger. Som følge af Fingerplan 2017 har Hørsholm Kommune meget begrænsede muligheder for at udlægge ny byzone, hvor nye områder med støjfølsom anvendelse kan placeres. Hensigten med kravet om at udlægge 'områder forbeholdt produktionserhverv' - og de deraf følgende konsekvensområder - er at beskytte produktionsvirksomhederne mod miljøkrav som følge af nyudlagte nærliggende områder med støjfølsom anvendelse. Grundet den manglende mulighed for udvidelse af byzonen og dermed mulighed for udlæg af nye områder med støjfølsom anvendelse udlægges ikke områder forbeholdt produktionserhverv jf. planlovens § 11a stk. 1 nr. 23.

Produktionserhverv i kommunen, der har behov for en særlig håndtering for ikke at blive mødt af skærpede miljøkrav, er allerede miljøvurderet, og de omkringliggende områder er ikke udlagt til støjfølsom anvendelse.

Da der ikke udpeges områder forbeholdt produktionserhverv er udpegning af konsekvensområder irrelevant.

Erhvervsudvikling gennem Greater Copenhagen

Hørsholm Kommune er en del af det store funktionelle erhvervsområde, som København er centrum for. Hørsholm Kommune er derfor også en del af Greater Copenhagen, der er et erhvervspolitisk samarbejde mellem kommuner og regioner i Skåne og Østdanmark. Samarbejdet har til formål at skabe vækst, og det har en fælles fokuseret dagsorden om vækst og udvikling, der bygger på engagement i hele det østlige Danmark og Sydsverige.
Den internationale metropol Greater Copenhagen er i disse år udfordret i forhold til at skabe vækst og arbejdspladser. Væksten i Østdanmark og Sydsverige er væsentlig lavere end i konkurrerende metropoler som Stockholm, Amsterdam og Hamborg. Under det fælles navn Greater Copenhagen får vi international gennemslagskraft. Vi anerkender og bruger de forskellige styrker, der er i Greater Copenhagen, fordi det stiller os stærkere i den globale konkurrence.
Vi har en fælles vision og en vifte af initiativer, som skal skabe arbejdspladser og vækst i hele Greater Copenhagen.
Visionen er, at Greater Copenhagen i 2020 skal være et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet skal skabe en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i området.
I 2017 vil Greater Copenhagen prioritere det politiske samarbejde på 6 udvalgte fokusområder:

  • Infrastruktur
  • Arbejdsmarkedsintegration og grænsehindringer
  • Digital infrastruktur
  • Fælles fødevaresatsning
  • Turisme
  • International markedsføring

Regionale samarbejdspartnere

Hørsholm Kommune ønsker dialog og samarbejde med nabokommunerne – også når det gælder erhverv og beskæftigelse.
Hørsholm Kommune har et samarbejde med Iværksætterhuset i Væksthuset Region Hovedstaden og tilbyder derigennem kvalificeret erhvervsservice til iværksættere og mindre virksomheder. Samarbejdet om erhvervsservice danner grundlag for andre erhvervssamarbejder på tværs af kommuneskel. Hørsholm Kommune vil både via Iværksætterhuset og gennem dialog med nabokommunerne sikre koordination og samarbejde omkring erhvervs- og detailhandelsudviklingen. Hørsholm Kommunen vil arbejde for at tiltrække nye innovative virksomheder i tomme erhvervslokaler.

Det lokale erhvervsliv
Hørsholm Kommune har en proaktiv virksomhedsindsats, for herigennem at hjælpe virksomhederne med at skaffe arbejdskraft og for at virksomhederne kan hjælpe ledige borgere med at komme ind på arbejdsmarkedet, både via ansættelse i ordinære job og via diverse tilskudsordninger såsom løntilskud og virksomhedspraktik.
Hørsholm Kommune har indgået et tæt samarbejde med flere virksomheder om etablering af virksomhedscentre. I et virksomhedscenter får ledige borgere i virksomhedspraktik tilknyttet en mentor fra virksomheden som målrettet hjælper den ledige under praktikforløbet, med henblik på at borgeren bliver opkvalificeret indenfor fagområdet.