Retningslinjer for detailhandel

3.1.1

Kommunens center- og detailhandelsstruktur består af Hørsholm Bymidte, de to bydelscentre Rungsted og Kokkedal, fem lokalcentre samt 2 områder til særligt pladskrævende varer i Kokkedal erhvervsområde og Usserød Kongevej 111-113. Beliggenhed og afgrænsning af de forskellige områder fremgår af kortet.

Bymidte

3.1.2

Hørsholm Bymidte omfatter Hovedgaden, Hørsholm Midtpunkt, en del af Usserød Kongevej og Kongevejs-Centret (rammeområderne 1.C1, 1.C2 og 1.C3)
Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i bymidten er fastsat til 65.000 m².
I Hørsholm Bymidte må størrelsen af den enkelte butik maksimalt være 3.500 m² bruttoetageareal for dagligvarebutikker og 2.000 m² bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker.
Der må i Hørsholm Bymidte desuden etableres møbelbutikker med en maksimal størrelse på 2.000 m2 bruttoetageareal for den enkelte butik.

Bydelscentre

3.1.3

Bydelscentrene er Rungsted (rammeområde 2.C1) og Kokkedal (rammeområde 1.C4), som også ligger i de stationsnære kerneområder omkring Kokkedal og Rungsted Kyst stationer.
De maksimale bruttoetagearealer til butiksformål i bydelscentrene er fastsat til 5.000 m² for hvert center.
For Rungsted må størrelsen af den enkelte butik maksimalt være 2.000 m² bruttoetageareal for dagligvarebutikker og 1.000 m² bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker.
For Kokkedal må størrelsen af den enkelte butik maksimalt være 2.000 m² bruttoetageareal for dagligvarebutikker og 500 m² bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker.

Lokalcentre

3.1.4

Lokalcentrene omfatter: Dronninghus (rammeområde 1.C5), Bolbrovej/ Solbakken(rammeområde 1.C6), Alsvej/Bolbrovej (rammeområde 1.C7), Pennehave (rammeområde 1.C8) og Rungsted Havn(rammeområde 2.C2 ).
De maksimale bruttoetagearealer til butiksformål i lokalcentrene er fastsat til 3.000 m² for hvert center.
For lokalcentrene Bolbrovej/ Solbakken, Alsvej/Bolbrovej må størrelsen af den enkelte butik maksimalt være 1.000 m² bruttoetageareal for dagligvarebutikker og 500 m² bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker.
For lokalcentrene Dronninghus, Pennehave og Rungsted Havn må størrelsen af den enkelte butik maksimalt være 300 m² bruttoetageareal for dagligvarebutikker og 300 m² bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker.

Enkeltstående butikker

3.1.5

Enkeltstående butikker til nærområdets forsyning kan placeres uden for den egentlige centerstruktur i områder til blandet bolig og erhverv og i boligområder, såfremt de kan fungere uden væsentlige gener for de omkringliggende boliger.
Maksimale butiksstørrelser fastlægges til 150 m2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker og 150 m2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker.
Efter en konkret vurdering og lokalplanlægning kan der i visse tilfælde muliggøres dagligvarebutikker på op til 300 m2 bruttoetageareal (herunder matr.nr. 33c Usserød by, Hørsholm)

3.1.6

Som udgangspunkt vil nye enkeltstående dagligvarebutikker på over 150 m2 ikke kunne etableres nærmere end 500 m fra anden dagligvareforsyning med et butiksareal på over 150 m2.

3.1.7

I tilknytning til stationer for offentlig transport, tankstationer, idrætsfaciliteter, turistattraktioner, uddannelsesinstitutioner og lignede faciliteter kan der etableres butikker til brug for de kunder, der besøger anlægget på grund af dets primære funktion.

Salg fra produktionsvirksomheder

3.1.8

I erhvervsområder med produktionsvirksomheder kan der ved lokalplanlægning gives mulighed for salg af egne produkter. Salg af egne produkter må kun udgøre en mindre del af virksomhedens omsætning. Undtaget herfra er dog planteskoler og lignende.
Butikkens størrelse skal vurderes i forhold til de produkter, den enkelte virksomhed producerer.

Pladskrævende varegrupper

3.1.9

Butikker med særligt pladskrævende varegrupper kan etableres i erhvervsområderne med rammebetegnelserne 1.E 1 Kokkedal Industripark (rammeområde 1.E1) Usserød Kongevej 111 – 113 (rammeområde 1.E2).
Det maksimale bruttoetageareal til pladskrævende varegrupper er fastsat til 25.000 m².
For Kokkedal Industripark må størrelsen af den enkelte butik maksimalt være 5.000 m² bruttoetageareal (for matr.nr. 10eæ, Usserød by, Hørsholm dog maks. 4.500 m2 bruttoetageareal!)

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i overensstemmelse med Planloven og Landsplansdirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet udpeget og afgrænset en bymidte, to bydelscentre og fem lokalcentre samt områder til særligt pladskrævende varegrupper.
Butikslivet i Hørsholm skal leve op til borgernes forventninger om et varieret udbud af varer.

Hørsholm Bymidte

Hørsholm Bymidte omfatter Hovedgaden, Hørsholm Midtpunkt, en del af Usserød Kongevej samt Kongevejs-Centret. Hørsholm Bymidte har med Hørsholm Midtpunkt, gågaden og Kongevejs-Centret regional betydning og tiltrækker handlende fra nabokommuner – særligt Fredensborg Kommune. Her findes godt halvdelen af kommunens butikker, mens ca. to tredjedele af kommunens omsætning er placeret her. Hørsholm Bymidte ligger centralt i kommunen med god tilgængelighed for gående, cyklister og bilister. Bymidten har desuden en god kollektiv trafikbetjening med tre S-buslinjer og flere lokale buslinjer. Hørsholm Bymidte har regionalt set en strategisk beliggenhed midt i Helsingørfingeren med god forbindelse til både den regionale vejforbindelse langs fingeren Helsingørmotorvejen og til de tværgående trafikforbindelser.
Siden seneste Kommuneplan er detailhandelsanalysen fra 2012 blevet implementeret mht. etablering af en ny dagligvarebutik i den sydlige del af Hovedgaden. Ligeledes er den forskønnelse af Hovedgaden som blev sat som mål i den forrige kommuneplan realiseret.

Bydelscentre

Hørsholm har 2 bydelscentre – Kokkedal og Rungsted.
For begge centre gælder, at de ligger stationsnært ved henholdsvis Kokkedal Station og Rungsted Kyst Station og således har god kollektiv trafikbetjening. I henhold til Landsplandirektiv Fingerplan 2017 skal større kontorvirksomheder og øvrige byfunktioner af intensiv karakter lokaliseres fortrinsvis i de stationsnære kerneområder, og her medvirker placeringen af bydelscentrene til, at udviklingen af de stationsnære områder kan ledsages af et tilsvarende butiksliv. For bydelscentrene gælder således, at de udover at forsyne den omkringliggende bydel også har værdi for pendlere fra de 2 stationer. For mere om de stationsnære områder, se afsnittet om Bosætning og byudvikling.

Lokalcentre

Hørsholm har 5 lokalcentre – dels Rungsted Havn med restauranter og butikker med tilknytning til maritime aktiviteter og dels 4 områder med mindre dagligvarebutikker. For Rungsted Havn gælder, at dette lokalcenter har en særlig karakter i kraft af havnen som turistattraktion i sommerhalvåret. For de øvrige lokalcentre gælder, at de overvejende forsyner det nære lokale område med dagligvarer, mens forsyningen med udvalgsvarer hovedsagelig dækkes af Hørsholm Bymidte.

Enkeltstående butikker

Uden for centerområderne kan der i boligområder og områder til blandet bolig og erhverv etableres mindre enkeltstående butikker til områdets lokale forsyning. Idéen med disse butikker er især at etablere grundlag for nær adgang (gå-/cykelafstand) til køb af dagligvarer. Butikkerne skal derfor også placeres i eller i umiddelbar tilknytning af det nærområde, butikkerne skal betjene. Enkeltstående dagligbutikker kan ikke etableres i umiddelbar nærhed af andre dagligvarebutikker.

Der kan desuden etableres mindre dagligvarebutikker og servicebutikker som sekundær funktion i tilknytning til tankstationer, togstationer, idrætsfaciliteter, turistattraktioner, uddannelsesinstitutioner og lignende faciliteter.

Butikker for særligt pladskrævende varegrupper.

Hørsholm har udpeget 2 erhvervsområder, hvor der muliggøres etablering af butikker, som alene forhandler pladskrævende varegrupper eller varegrupper, der frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold – henholdsvis Kokkedal Industripark og Usserød Kongevej 111-113, som begge har god tilgængelighed fra det overordnede vejnet og kan betjene kunder fra et regionalt opland.
Det drejer sig om butikker, der alene forhandler f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer og møbler samt ammunition og eksplosiver.

Salg fra produktionsvirksomheder

For produktionsvirksomheder kan der etableres butikker til salg af egne produkter, således at der er mulighed for fabrikssalg, når virksomhedens virke hovedsageligt er produktion, forarbejdning eller lignende. Ligeledes kan der i erhvervsområder etableres butikker ved virksomheder, der har varer bundet til dyrkningsarealer, f.eks. på friland eller i drivhuse. Størrelsen på butiksarealet til sådanne butikker vil variere fra virksomhed til virksomhed, men skal stå i rimeligt forhold til de produkter, den enkelte virksomhed producerer.

Nye og eksisterende butikker på baggrund af ældre lokalplaner

I henhold til Planlovens må nye butikker, der realiseres på baggrund af lokalplaner (inden lovgivning fra 1. juli 2007), som ikke indeholder bestemmelser om maksimale butiksstørrelser, ikke overstige 3.500 m2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker i bymidter og bydelscentre og for butikker i et lokalcenter og eller enkeltstående butikker til et lokalområdes forsyning ikke overstige 1.000 m2 bruttoetageareal.
Eksisterende butikker etableret på baggrund af ældre lokalplaner kan fortsætte som hidtil uanset, at de ikke er i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser for butiksstørrelser men kan ikke flytte og/eller udvide uden forudgående lokalplanlægning.