Genvej til kort

Retningslinjer for stationsnære områder

1.3.1

De stationsnære kerneområder og de stationsnære områder omkring Kokkedal Station og Rungsted Kyst Station afgrænses som vist på kortet.

1.3.2

Udbygning og omdannelsen i de stationsnære kerneområder og de stationsnære områder skal ske under hensyntagen til de landskabelige, arkitektoniske og kulturhistoriske interesser.

1.3.3

Ved fremtidig planlægning i de stationsnære områder (uden for kerneområderne) ved Kokkedal og Rungsted Kyst Station, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg med angivelse af supplerende virkemidler.

Redegørelse

Stationsnærhedsprincippet er det overordnede lokaliseringsprincip i hovedstadsområdet og betyder, at byfunktioner, som pga. arealudnyttelse, arbejdspladstæthed og besøgsmønster har en intensiv karakter, skal placeres i de stationsnære områder. Stationsnærhedsprincippet skal bidrage til at mindske trafikkens negative konsekvenser (støj, forurening og uheld). Stationsnærhedsprincippet er samtidig én af kriterierne for udpegning af fortætningsområder.

Landsplandirektiv Fingerplan 2017 fastlægger, at byfunktioner som større kontor- og serviceerhverv, kulturinstitutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og hoteller generelt skal etableres inden for de stationsnære områder. Ved knudepunktsstationer (i Hørsholm Kommune er det Kokkedal Station) skal det tilstræbes, at byggemuligheder forbeholdes regionale funktioner, herunder kontorerhverv. Det er en kommunal kompetence at lokalisere kontor- og serviceerhverv af lokal karakter. Det kan dreje sig om bygninger op til 1.500 m² etageareal. Fingerplan 2017 fastlægger desuden, at kontorbygninger over 1.500 m² etageareal uden videre kan placeres i det stationsnære kerneområde.

Der er mulighed for at lokalisere kontorbygninger og lign. som er større end 1.500 m² etageareal i de afgrænsede stationsnære områder i større gangafstand end 600 m fra stationen, men det kræver en redegørelse for, hvordan der arbejdes med supplerende virkemidler for at opnå en høj andel af rejsende med kollektiv trafik. Boligbyggeri i de stationsnære områder skal etableres som etageboliger eller anden tæt boligbebyggelse, fx række- og kædehuse, medmindre særlige landskabelige eller kulturelle forhold taler for en anden boligtype.

Afgrænsning af de stationsnære områder
Fingerplan 2017 afgrænser de stationsnære arealer skematisk inden for en radius af 1.200 m fra stationerne i byfingrene, (Hørsholm Kommune er en del af Helsingørfingeren), mens den konkrete afgrænsning foretages i den kommunale planlægning. Det stationsnære kerneområde kan afgrænses med udgangspunkt i gangafstande op til 600 m fra en station, og således at øvrige byplanmæssige hensyn er varetaget. Fingerplanens stationsnærhedsprincip, sammenholdt med de aktuelle byudviklingsmuligheder betyder, at større kontor- og serviceerhverv med mere end 1.500 m2 etagemeter kan lokaliseres i de stationsnære kerneområder ved Kokkedal og Rungsted Kyst stationer.

I erhvervs-, center- og blandede bolig/erhvervsområder uden for det stationsnære kerneområder kan der alene lokaliseres kontorbyggeri med et etageareal op til 1.500 m2. Dog kan der i de stationsnære områder lokaliseres kontorbyggeri med mere end 1.500 m2 etageareal, under forudsætning af, at der arbejdes med supplerende virkemidler med henblik på, at sikre trafikale effekter eller, at et af tre forhold er opfyldt: 1. Der er ikke tilstrækkelige byggemuligheder i det stationsnære kerneområde, 2. Der fastlægges norm for maksimalt antal parkeringspladser på højst 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal erhvervsbyggeri eller 3. der er tale om udvidelse af en eksisterende kontorejendom opført før 1. januar 2007.

De stationsnære områder i Hørsholm Kommune har en særlig karakter pga. stationernes placering tæt på fredede områder med kulturhistoriske bevaringsværdier. Det har betydning for de stationsnære arealers afgrænsning. Fredningen af Kokkedals jorder betyder, at dele af området på den østlige side af Kokkedal Station skal friholdes for bebyggelse med det formål at bevare landskabet og skabe mulighed for en rekreativ anvendelse, der er forenelig med bevaring af landskabet. Ved Rungsted Kyst Station udgør stationsbygningerne og banearbejderboligerne et helstøbt og velbevaret kulturhistorisk miljø. Jorderne til Rungsted Ladegård øst for Rungsted Kyst Station er fredede med det formål at bevare områdets karakteristiske landskab.

Afgrænsningen af de stationsnære kerneområder og de stationsnære områder revideres med denne kommuneplan, så fortætningsmulighederne i Kokkedal understøttes, og så området omkring Rungsted Kyst Station styrkes.