Baggrund

Hørsholm Kommune er næsten fuldt udbygget, så byudvikling kan primært ske gennem fortætning og eller omdannelse. I Hørsholm vil vi derfor kun have ny by, hvis den er bedre end den eksisterende.

Hørsholm er på en gang en forstad til storbyen og et selvstændigt og velfungerende lokalsamfund med sit eget særpræg. Både erhvervslivet og de private og offentlige institutioner har et bredt tilbud - dette gælder også på det kulturelle område. Hørsholm er omfattet af Fingerplan 13, der fastlægger de overordnede principper for byudvikling, byomdannelse og regionale friluftsområder i hovedstadsområdet. Hørsholm Kommune er placeret i det første lillefingerled i Helsingørfingeren. Kommunen består af et område vest for Helsingør-motorvejen ’uden for fingeren’, hvor der ikke er mulighed for byudvikling. Øst for motorvejen ligger det samlede byområde, der i store træk er opført i 1-3 etager med enkelte områder i op til 4-8 etager. Denne del af kommunen er stort set fuldt udbygget, idet der dog flere steder er potentiale for fortætning.

Hørsholm Kommunes samlede befolkningstal var 1. januar 2016 på 24.965 personer. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose forventes befolkningstallet at stige til 26.778 frem til 2045, svarende til 7,3 % eller godt 1.800 personer. I samme periode forventes befolkningstallet i Region Hovedstaden til sammenligning at stige med omtrent 17 %.

Befolkningsprognosen viser i øvrigt at:

  • Antallet af børn i vuggestuealderen forventes at stige 14,4 %, svarende til knap 100 børn. Tallet forventes at stige frem til 2030, hvorefter det falder lidt igen.
  • For børn i børnehavealderen forventes tallet at stige med 13,6 %, svarende til omtrent 100 børn. Ligesom ved vuggestuebørnene forventes tallene at stige frem mod 2030, hvorefter det igen falder.
  • Antallet af børn i skolealderen forventes at stige 5,6 % i hele prognoseperioden, svarende til knap 200 børn. Denne stigning dækker over et fald frem mod 2025, hvorefter tallet forventes at stige frem mod 2045.
  • Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes at falde med knap 8 % i prognoseperioden, svarende til knap 900 personer. Dette fald forventes at ske støt allerede fra 2020 og frem.
  • Antallet af ældre (65+) forventes derimod at stige kraftigt i hele prognoseperioden. Samlet set forventes der at ske en stigning på hele 33,7 % i perioden, svarende til godt 2.200 personer.

Overordnet set kan der uddrages tre pointer fra ovenstående:

  • For det første dækker befolkningstilvæksten over en forskydning i befolkningssammensætningen, hvor Hørsholm Kommune vil opleve et fald i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder, mens antallet af børn og ældre forventes at stige. Der ligger således en udfordring i at tiltrække flere borgere i den erhvervsaktive alder.
  • For det andet er Hørsholm Kommune en del af et større byområde, der forventes at opleve kraftigere befolkningstilvækst. Skulle Hørsholm Kommune opleve en befolkningstilvækst, der svarer til Region Hovedstaden i øvrigt, ville befolkningstallet stige med godt 4.200 snarere end de godt 1.800 personer, der forventes i prognosen. Der ligger således et potentiale for at tiltrække en større andel af den samlede befolkningstilvækst i regionen.
  • Hørsholm Kommune har et byområde, der er stort set udbygget. Kommunens muligheder for byudvikling ligger således først og fremmest i de områder, der har potentiale for at kunne fortættes eller omdannes.