Kommunalbestyrelsens målsætninger:

 • Hørsholm skal fortsat være en attraktiv bosætningskommune med et differentieret boligudbud, som passer til forskellige livsfaser og boformer.
 • Ny bebyggelse skal opføres med høj arkitektonisk kvalitet og i respekt for de eksisterende forhold og omgivelser.
 • Byudvikling skal ske som gradvise forbedringer af den eksisterende by gennem fortætning og omdannelse.
 • Byudvikling skal ske med fokus på styrker i det byggede miljø, herunder særligt:
  • Arkitektur. Udvikling, der sætter arkitektonisk kvalitet på dagsordenen
  • Kulturarv. Udvikling, der bygger videre på en fælles identitet ved at respektere kulturarvens bærende værdier
  • Byrum. Udvikling, der sikrer mulighed for byliv og anvendelige, tilgængelige byrum
  • Bevægelse. Udvikling, der øger mobiliteten og særligt fremmer færdsel på cykel og til fods
  • Natur. Udvikling, der sikrer samspil mellem det byggede miljø og den grønne og blå struktur