Genvej til kort.

Retningslinjer for vandløb og søer

8.2.1

Myndighedernes administration af vandområdet sker efter direktiver, lovgivning og vandplanernes retningslinjer.

8.2.2

Vandplanerne indeholder retningslinjer for myndighedernes administration af miljølovgivningen og koordinering af vandplaner.


Redegørelse


Hørsholm Kommune er rig på søer og vandhuller. De er alle vigtige biotoper for flora og fauna, og et særkende for kommunen. Der arbejdes med vandkvaliteten for alle kom­munens søer i projekt ”Oprensning af Hørsholms Kommunes søer”.

Vandløb og søer er behandlet i de statslige vandområdeplaner, der samlet set udgør en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Planerne er et informationsredskab, der beskriver, hvordan Danmark implementerer EU's vandrammedirektiv. Indholdet i vandområdeplanerne og det tilhørende MiljøGIS-kort er dermed ikke bindende. Det bindende indhold i implementeringen af vandrammedirektivet er udmøntet i bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer og række andre bekendtgørelser. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for anvendelsen af vandløb, søer og kystvande, og retningslinjerne må ikke stride mod disse bekendtgørelser. Hørsholm Kommune ligger inden for vandområdeplanens Hovedvandopland 2.3, Øresund.

Usserød Ådal


Usserød Å er kommunens væsentligste vandløb. Åen snor sig som et natur- og kulturhistorisk bånd fra Sjælsø indtil den løber sammen med Nive Å i Fredensborg kommune for at ende i Nivåbugt. Åen har spillet en central og skiftende rolle i egnens udvikling.

Landskabet langs åen er meget varieret. Vest for motorvejen er åen delvis skjult i det småbakkede terræn, og stadig på en stor del af strækningen præget af en hårdhændet regulering i midten af 1800-tallet. Lige øst for motorvejen passerer åen mellem to markante højdedrag, som understreger de kræfter, der dannede landskabet i istiden.

Fra motorvejen til Stampedammen er åen nu genslynget og indgår i et storslået landskab, Usserød Ådal, som nu er fredet. Området langs Usserød Å byder på mange naturmæssige oplevelser og et rigt fugleliv.

Usserød Ådal fredningen blev endeligt vedtaget i 2008. Fredningen sikrer at området bevares ubebygget og at naturindholdet i området bliver styrket. Fredningen er en del af et morænelandskab, hvor højtliggende bakker afvandes gennem Usserød Å og Blårenden, som er rørlagt. I forlængelse af fredningen er der udarbejdet en plejeplan for området.

I Natur- og Friluftsplanen, der blev vedtaget af Hørsholm Kommune i 2016, påpeges det, at vandmiljøet i åen er negativt påvirket af de store spildevandsmængder, som periode­vist ledes til åen. Sammen med andre faktorer, så som kraftige udsving i vandføringen og områder med ringe fysiske forhold, betyder det, at vand­løbet ikke lever op til den nationale målsætning. Der samarbejdes med nabokommunerne i et EU LIFE projekt om klimatil­pasning og forbedring af vandkvaliteten i åen.

Sjælsø


Som nævnt i Natur- og Friluftsplanen udgør Sjælsø et meget attraktivt interessepunkt i Hørsholm Kommune med et stort uudnyttet potentiale. Der er taget et skridt på vejen til bedre adgangsforhold i form af den hævede træsti gennem elleskoven, men søen rummer mange flere muligheder for naturoplevelser ud over det sædvanlige.

Der er i dag en udsigtsfredning knyttet til Sjælsø med det formål at ”bevare det nuværende landskabsbillede langs Sjælsø, samt udsigterne til søen og sydbredden”. I forbindelse med Natur- og Friluftsplanen har interessenter ønsket, at Sjælsøområdet udpeges som Natura 2000 område. Det kan gøres dels for at beskytte og udvikle de eksisterende natur­værdier og naturtyper, og dels for at sikre bedre forhold for friluftslivet. Natura 2000-områderne består af habi­tatområder og fuglebeskyttelsesområder og er udpeget med henblik på at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, planter og naturtyper.

Kommuneplanens retningslinjer fastlægger, at vandet i søen skal kunne bruges til drikkevand, hvilket betyder, at det skal beskyttes mod skadelig påvirkning og aktiviteter. Ligeledes kræver EU´s Vandrammedirektiv også, at myndighederne skal sørge for, at søer og vandløb har ”god kvalitet”. Det er derfor af stor betyd­ning, at det 3-kommunale samarbejde om forbedring af tilstan­den i Sjælsø fortsætter. Vandplansmålene for Sjælsø forventes først opfyldt ultimo 2027.