Genvej til kort.

Retningslinjer for kystnærhedszonen

8.1.1

Kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af kystnærhed. Der må udelukkende inddrages nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. I 3 km kystnærhedszonen må der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

8.1.2

I de kystnære dele af byområdet (dvs. byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysten eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:

  • ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed.
  • i kystzonen må ikke opføres erstatningsbyggeri/nybyggeri, hvor dette efterfølgende forudsætter etablering af kystbeskyttelse,
  • der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer,
  • der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at
  • offentligheden sikres adgang til kysten. Bortset fra anlæg, der er underlagt VVM -pligt, skal der i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Redegørelse


Kommunen har en enestående naturmæssig beliggenhed med Øresund mod øst og store grønne områder mod vest. Kommunen vil værne om disse kvaliteter og styrke den grønne og blå struktur.

Hørsholm Kommunes kyst langs Øresund er godt 6 km lang. Udover strækningens varierende natur omfatter dens rige mangfoldighed historiske, kulturelle, rekreative og æstetiske værdier som det er vigtigt at værne om.

Det største område med synlig offentlig adgang er Rungsted Havn, som indtager en central plads i fritidslivet i kommunen, og som byder på mange rekreative muligheder. Rungsted badestrand er kommunens offentlige strand med badebroer og toiletter, derudover er der offentlig adgang til strande ved Mikkelborg og Strandvejen 168. Øvrige strande er private.

Mikkelborg Strandpark på grænsen til Fredensborg Kommune er et mindre, fredet område med offentlig adgang og opholdsmuligheder. Parken har et areal med spredt privat bebyggelse op til det offentlige område. Dette betyder, at Strandparken ikke endnu har den benyttelse, som den fortjener. Fra Mikkelborg til havnen går vejen tæt på vandet med de deraf følgende meget varierende indtryk og oplevelsesmuligheder.

Udsynet til og over Øresund blev allerede i 1919 sikret ved en ca. 500 meter lang udsigtsfredning nord for havnen til Vallerød bygrænse.

I forbindelse med Hørsholm Kommunes Natur- og Fritidsplan, der blev vedtaget i 2016, blev det vedtaget at arbejde for etablering af bedre adgang og sammenhæng mellem kyst- og strand­områder langs kysten – også til nabokommuner – gennem:

  • naturnær sandfodring af kysten
  • målrettet natur- og friluftsforbedrende indsats i prioriterede kyst-og strandområder
  • håndhævelse af eksisterende regler og fredningsbestemmelse
  • faglig rådgivning til private lodsejere om kystsikring
  • eventuel kommunal overtagelse af særlige arealer/strækninger langs kysten


Planlægningen for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal generelt sikre en kvalitetsbetonet udvikling, hvor natur og landskabshensyn har høj prioritet. Udvikling inden for kystnærhedszonen er ikke udelukket, men kræver en grundig planlægning. Placering af nye byarealer i kystnærhedszonen kan således kun komme på tale med en planlægningsmæssig begrundelse i ganske særlige tilfælde, hvis en placering af arealerne uden for zonen ikke er geografisk mulig. Gunstig beliggenhed i forhold til herlighedsværdier i kystzonen kan ikke accepteres som planlægningsmæssig begrundelse.

Der er i planlovens kapitel 2a fastlagt en række bestemmelser vedrørende planlægning i kystområder. I loven er fastlagt en kortmæssigt afgrænset kystnærhedszone, der omfatter landzone (og sommerhusområder) i kystområdet, i en afstand på ca. 3 km fra kysterne.

De kystnære dele af byområdet er omfattet af særlige bestemmelser. De helt nære kystlandskaber er omfattet af strandbeskyttelseslinje, der ifølge Naturbeskyttelsesloven er en forbudszone.