Genvej til kort.

Retningslinjer for klimatilpasning

8.4.1

Der afgrænses risikoområder som vist på kortet.

8.4.2

Inden for risikoområder skal der være særlig fokus på at afhjælpe og forebygge oversvømmelsesproblemer i forbindelse med bygge-og anlægsarbejder.

8.4.3

Klimatilpasning er et område, der går på tværs af mange sektorer og som har væsentlig betydning for borgere og virksomheder. Derfor ønsker Hørsholm Kommune, at arbejdet med Klimatilpasning kommer til at ske i tæt dialog med borgerne, grønne organisationer, Forsyningen og erhvervslivet, samt andre offentlige myndigheder.

8.4.4

Tilpasning til fremtidens klima skal konsekvent indarbejdes i planlægningen af Hørsholm Kommune, så byen bliver mindre sårbar. Der skal særligt fokuseres på de udpegede risikoområder.

8.4.5

Hørsholm Kommune ser klimatilpasning som en tværkommunal udfordring og vil derfor prioritere at være med til at skabe effektive helhedsløsninger på tværs af kommunegrænser. Der henvises her bl.a. til det eksisterende tværkommunale samarbejde vedrørende Usserød Å.

8.4.6

Indsatserne prioriteres ud fra en vurdering af samfundsmæssige, naturmæssige og økonomiske hensyn.

8.4.7

Borgere og erhvervsliv informeres så de aktivt selv kan bidrage til at håndtere regnvand, der hvor det er muligt og hensigtsmæssigt samt sikre deres ejendomme mod oversvømmelser.

8.4.8

Regnvandet skal udnyttes som en ressource til at få mere kvalitet i byen ved samtidig at skabe rekreative grønne områder

8.4.9

Løsninger skal tilstræbe at håndtere regnvandet lokalt i grønne løsninger og løsninger, der leder vandet hen, hvor det gør mindst skade.

Redegørelse


Hørsholm Kommune vedtog i 2014 en Klimatilpasningsplan for Hørsholm Kommune. Planen indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser. Link til klimatilpasningsplanen.

Det centrale i klimatilpasningsplanen er en kortlægning af de risikoområder i Hørsholm Kommune, hvor der vil være de største problemer i forhold til oversvømmelse af terræn og opstuvning fra kloaksystemet. Risikokortlægningen har til formål at kvalificere beslutningsgrundlaget for kommunens prioriteringer i de kommende års arbejde med klimatilpasning.

Risikokortlægningen viser, hvor og hvor ofte oversvømmelser sker (sandsynlighed) kombineret med konsekvensen af oversvømmelserne for de enkelte områder. For at kunne sammenligne konsekvenserne er disse blevet vurderet ud fra økonomi. Det vil sige, at sandsynligheden for oversvømmelse er blevet kombineret med en værdisætning af skaden ved en oversvømmelse i det pågældende område.

Der er i Klimatilpasningsplanen udpeget 13 risikoområder, hvor det er vurderet, at der på kort, mellem eller lang sigt er behov for, at der sker en indsats. Indsatserne vil som udgangspunkt omfatte en analyse af årsager til risikoen inden der foretages en egentlig afværgeforanstaltning. Opstilling af afværgeforanstaltninger og evt. gennemførsel af disse afhænger bl.a. af, om der kan findes finansiering hertil og hvor stor en effekt den givne afværgeforanstaltning vil få for det samlede risikobillede. Der vil således blive lagt vægt på, at der kan opnås nogle synergieffekter ved at koble indsatsen med andre indsatser i kommunen, ikke mindst i forhold til planlagte kloakanlægsarbejder, etablering af vådenge og udnyttelse af søer som buffer for regnvand.

Udvælgelsen og prioriteringen af de enkelte risikoområder er en dynamisk proces, som vil ændre sig som funktion af de tiltag, der udføres, og den viden som over tid erhverves. Risikoområderne er udpeget ud fra sandsynlighedskort og en generel konsekvensvurdering. Det betyder, at der i forbindelse med de lokale udredninger kan tilføres mere detaljeret viden, som vil kunne påvirke prioriteringen. Efter udarbejdelsen af Klimatilpasningsplanen har kommunalbestyrelsen igangsat indsatser for 8 af de 13 udpegede områder, der på sigt kan føre til at områderne udtages af udpegningen.

De 8 områder er:

  • Boelsvang-Hammersvej
  • Kokkedalsvej-Hjortevej
  • Rungsted Nord
  • Stampedam, Poppelvej og Ahornvej
  • Hasselvej
  • Birkedalen
  • Søvangskvarteret og indsatsområde A, Oplandet til Blårenden
  • Hannelundsvej


Klimatilpasningsplanen er indarbejdet i denne kommuneplan på den måde, at der er fastlagt retningslinjer for afgrænsning af og byudvikling inden for de risikoområder, der blev udpeget med planen.

Ved håndtering af den fremtidige kraftigere regn skal der i særlig grad tænkes i løsninger, som er helhedsorienterede og håndterer regnmængden sammen med mulighederne for at øge byens rekreative og naturmæssige kvaliteter. Der er i klimatilpasningsplanen udpeget 13 risikoområder. Retningslinjerne for planlægningen har særlig fokus på disse områder.