Genvej til kort.

Retningslinjer for grundvand og drikkevandsinteresser

8.3.1

Grundvandet skal beskyttes mod forurening, så nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer sikres bedst muligt.

8.3.2

Nedsivning af tagvand fra tage, som består af metal der kan forurene (såsom zink og kobber), bør ikke tillades indenfor grundvandsdannende områder. Ved nedsivning af tagvand kan man f.eks. indenfor indvindingsopland eller BNBO stille vilkår om ingen brug af pesticider eller midler mod mos og alger på taget.

Redegørelse


Hørsholm Kommune er et vigtigt vandindvindingsområde og er selvforsynende med grundvand. Derudover indvinder andre kommuner også en del af deres vand i området. Med undtagelse af området helt ude ved kysten er hele kommunen derfor klassificeret som ”område med særlige drikkevandsinteresser”.

For at sikre drikkevandsforsyningen i fremtiden udpeger staten områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Udpegningen tager udgangspunkt i grundvandsressourcens størrelse, kvalitet og naturlige beskyttelse. I de områder pålægger staten kommunerne forskellige tiltag for at sikre, at grundvandet ikke forurenes fx i forbindelse med udpegning af industriområder. Hørsholm Kommune tager højde for denne beskyttelse i planlægningen.

Spildevand og renseanlæg


Hørsholm Kommune ligger i et område med grundvand af god kvalitet, og det er vigtigt, at vi også i fremtiden sikrer tilstrækkelige mængder godt vand. Langt den største del af vandforsyningen dækkes af Sjælsø Vandværk, der også leverer vand til Gentofte, Gladsaxe, Lyngby og Fredensborg kommuner. Sjælsø vandværk pumper grundvand op mange steder og bl.a. i fem større områder i Hørsholm.

Kommunalbestyrelsen vil fortsat forbedre rensningen af spildevand for at forbedre vandløb og søer som levested for planter og dyr, og sikre at vi kan bruge byens grønne og blå områder til rekreative formål.

Hørsholm Kommune viderefører arbejdet de kommende år ved at lade Hørsholm Vand ApS renovere kloaknettet, etablere bassiner og generelt reducere overløb fra kloaksystemet til Usserød Å, Øresund og kommunens øvrige vandløb og søer.

Hørsholm Kommune ejer og driver Usserød Renseanlæg. Renseanlægget modtager det meste spildevand fra Hørsholm Kommune samt en betydelig spildevandsmængde fra Fredensborg og Rudersdal kommuner, svarende til 1/3 af den samlede mængde spildevand på Usserød Renseanlæg.

Spildevandsplan 2012-2016 indeholder bl.a. problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til klimasikring af kloak og afløb samt skrappere grænser for afledningen af regnvand til kloak fra de nye byudviklingsprojekter.