Retningslinjer for arealanvendelsen udgør grundlag for udarbejdelse af lokalplaner og for kommunens administration af planlovens landzonebestemmelser og for kommunens administration af kompetencer inden for anden lovgivning, bl.a. natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen samt husdyrgodkendelsesloven. Retningslinjer og områdeudpegninger oplyser om, hvilke hensyn Kommunalbestyrelsen vil lade indgå i afvejningen af en ansøgning om tilladelse eller dispensation efter lovgivningen. Retningslinjerne fortrænger ikke allerede gældende lokalplaner, fredninger og lign.

Retningslinjer for arealanvendelsen er inddelt i følgende afsnit; byområdet, landområdet, kulturmiljøer, fritid, 'vandløb, søer og kysten' samt trafik, tekniske anlæg og støjende anlæg.

Afsnittet er opbygget således at alle retningslinjer følges af en redegørelsestekst.