Et af de vigtigste dokumenter i kommunen er kommuneplanen. Det er på baggrund af den, vi styrer den fysiske udvikling og indretning af vores kommune. Hvor skal vi bygge nyt? Hvordan udvikler vi vores by? Hvordan sikrer vi en mangfoldig natur? Og meget mere.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Byudviklingssekretariatet på Hørsholm Rådhus på bom-post@horsholm.dk.

Kommuneplan 2017-29 er opbygget i 3 afsnit; vision, mål og retningslinjer og rammer for lokalplanlægning.

Se hele Kommuneplanen i PDF her.

Vision

Den første del af kommuneplanen består af en vision, der i kort form beskriver de målsætninger for udviklingen, der er grundlag for kommuneplanen. Denne del beskriver desuden Hørsholm Kommunes rolle i større sammenhænge, ligesom forholdet til væsentlige politikker og samarbejder beskrives.

Mål og retningslinjer

I dette afsnit er kommunens hovedstruktur sammenholdt med retningslinjer for arealanvendelse. Således er de overordnede mål for udviklingen og retningslinjer for arealanvendelsen lagt sammen.
Afsnittet udgøres af følgende temaer:

  1. Bosætning og byudvikling
  2. Erhverv og Turisme
  3. Detailhandel
  4. Kulturarv
  5. Offentlig Service
  6. Landskab og natur
  7. Den grønne struktur og friluftsliv
  8. Den blå struktur og klima
  9. Infrastruktur og tekniske anlæg
  10. Støj

Hvert afsnit indeholder en række del-afsnit, der hver især indeholder målsætninger, redegørelse, kortbilag over arealanvendelsen samt retningslinjer for denne arealanvendelse. På denne måde er der en klar forbindelse fra målsætningerne for de enkelte områder til deres udmøntning på kortbilag og retningslinjer.

Rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Rammerne skal udgøre et fyldestgørende grundlag for vurderingen af, om indholdet i en lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen. Rammerne skal derfor være så præcise med hensyn til angivelse af anvendelse, bebyggelsens art og omfang mv. samt den geografiske afgrænsning, at det umiddelbart fremgår, hvilke lokalplanbestemmelser, der kan fastsættes.