Planhieraki diagram.

 

Kommuneplanen er både underordnet landsplanlægningen og de regionale udviklingsplaner. Det vil sige, at kommuneplanen skal holde sig inden for de rammer, der udstikkes på landsplan gennem landsplandirektiver, statens interesser i kommuneplanlægningen og landsplanredegørelsen. Desuden må kommuneplanen ikke stride imod intentionerne i de regionale udviklingsplaner.

Staten fastlægger de overordnede rammer for planlægningen. Det sker i form af landsplanredegørelse efter hvert nyvalg, en oversigt over statslige interesser og i form af landsplandirektiver.

Regionerne udarbejder en regional udviklingsplan (i Region Hovedstaden kaldet "Den regionale vækst- og udviklingsstrategi"), som vedtages politisk i Regionsrådet. Den regionale udviklingsplan skal beskrive den fremtidige udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder. Ud fra en helhedsvurdering skal planen sætte visioner og pejlemærker for en samlet udvikling af regionen på tværs af sektorområder, som natur og miljø, erhverv og turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur, sundhed, mv.

Kommunerne planlægger for udviklingen i byerne og det åbne land i overensstemmelse med de overordnede statslige interesser og regionsrådets visioner. Hermed samles trådene i kommuneplanerne. Kommuneplanen indeholder rammer for indholdet af lokalplaner samt retningslinjer for arealanvendelsen for emner, der ikke realiseres gennem lokalplanen.

Lokalplanerne er det sidste led i planhierarkiet. Lokalplanerne har direkte retsvirkning over for borgerne.