Kommuneplanen er omfattet af planlovens princip om rammestyring. Det betyder, at kommuneplanen skal være i overensstemmelse med overordnet planlægning. På den måde sikrer man sammenhæng mellem tiltag på det kommunalpolitiske niveau og de overordnede landspolitiske intentioner.

Den overordnede planlægning, der er relevant for Hørsholm Kommune, er landsplandirektiver, herunder Fingerplan 2017 og Landsplandirektiv for detailhandel 2008, Grønt Danmarkskort, Natura 2000-planen, Vandplanen, den statslige trafikplan og andre statslige sektorplaner.

Kommunerne er herudover forpligtede til at sikre, at der tages højde for forhold, som går på tværs af kommunegrænserne.

Fingerplan 2017

Fingerplanen er et landsplandirektiv, som fastsætter de overordnede rammer for hovedstadskommunernes fysiske planlægning og udvikling. Planen regulerer ikke direkte, hvad den enkelte borger kan, men har betydning for, hvor kommunerne kan planlægge for eksempelvis ny byudvikling eller friluftsområder. Fingerplan 2017 kan ses her.

Hovedstadsområdet er inddelt i 4 delområder:

  • Det indre storbyområde ”håndfladen”
  • Det ydre storbyområde ”byfingrene”
  • De grønne kiler
  • Det øvrige hovedstadsområde.

Hørsholm Kommune er beliggende i det ydre storbyområde, ”byfingrene”, og de grønne kiler.

Fingerplanen skal som andre planer revideres hvert 4. år. Revision af Fingerplan 2013 har været tilrettelagt i to spor. Spor 1 fokuserede på at ændre konkrete og afgrænsede forhold, som trængte sig på for kommunerne. Formålet med ændringerne var at bidrage til øget vækst og udvikling i hovedstadsområdet og udvise hensyn til natur og miljø. Fingerplan 2017 trådte i kraft den 26. juni 2017. I spor 2 afklares det, om der er behov for grundlæggende ændringer af de gældende principper og bestemmelser for hovedstadsområdets planlægning. Målsætningen er at gennemføre ændringerne med virkning fra 2018.

Nærværende Kommuneplan 2017 skal således være i overensstemmelse med bestemmelserne i Fingerplan 2017.

Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet 2008

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder m.v. til detailhandel i hovedstadsområdet trådte i kraft den 15. november 2008. Kommuneplanens detailhandelsstruktur er i overensstemmelse med landsplandirektivets bestemmelser om detailhandel - se kommuneplanens afsnit om Bycentre og detailhandel.

Landsplandirektivet udgør det overordnede grundlag for kommunernes planlægning for detailhandel i hovedstadsområdet. Landsplandirektivet er et tillæg til landsplandirektiv for hovedstaden, Fingerplanen. Direktivet fastlægger beliggenheden af 57 bymidter i hovedstadsområdet. I Hørsholm er der udpeget 1 Bymidte i direktivet. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv rammen for det maksimale etageareal i bymidterne. Ifølge landsplandirektivet for detailhandel skal kommunerne i det ydre storbyområde, herunder Hørsholm Kommune, have mulighed for selv at udpege bydelscentre med mulighed for maks. 5.000 m2 butiksareal. I kommuneplanen udpeges Kokkedal og Rungsted bydelscentre. Der udlægges ikke aflastningsområder og områder med store udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2 i kommunen.

Greater Copenhagen

Hørsholm Kommune er en del af Greater Copenhagen, som er et erhvervspolitisk samarbejde mellem 46 østdanske og 33 skånske kommuner og de tre regioner, Region Skåne, Region Sjælland og Region Hovedstaden. I samarbejdet arbejdes med en fælles fokuseret dagsorden om vækst og udvikling med henblik på at skabe arbejdspladser og have økonomisk råderum til velfærd, service og uddannelse for alle borgerne i hele Greater Copenhagen. Se mere under Mål og retningslinjer - Erhverv.

Arealreservationer

Kommuneplanen forholder sig til arealinteresser i sektorplanerne for vejnettet, den kollektive trafik, jernbanenettet og vandforsyning, samt udstrækningen af højspændingsjordledning og gasledning.

Nabokommuner

Hørsholm Kommune er omgivet af Rudersdal, Allerød og Fredensborg kommuner. Kommunerne forventes at bidrage til oprettelsen af og deltagelsen i forpligtigende samarbejder med de myndigheder herunder nabokommuner, der har fælles interesser i det åbne land, byudvikling, centerstruktur, overordnet trafik, m.v.

Kommunen deltager på administrativt plan i forskellige mellemkommunale fora, hvor der udveksles erfaringer og foregår dialog. Kommunerne skal sikre de attraktive fritidsområder på tværs af kommunegrænserne. Således er der tværkommunale samarbejder om Usserød Ådal, den grønne kile ved Sjælsø. En række af kommuneplanens temaer har relevans og betydning udover kommunegrænsen.