Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommuneplanen miljøvurderes. Miljøvurderingen er begrænset til de dele, som indeholder ændringer i forhold til den gældende planlægning. Arealudlæg, der allerede er udpeget i gældende kommuneplan, og som indgår i en ny kommuneplan, er således ikke omfattet.

Planændringerne i Kommuneplan 2017-2029 er gennemgået og væsentlige ændringer miljøscreenet. Herunder tilføjelse af fortætningsstrategi, justeringer i detailhandelsstrukturen, tilføjelse af afsnit vedr. digital infrastruktur og justeringer i rammestrukturen. På baggrund heraf konkluderes det, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en egentlig miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 425 af 18/05/2016), da ændringerne ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

Se screeningen her.

Forekomst af bilag-IV-arter og potentiel påvirkning af bilag IV-arter.