Kommuneplanen beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for de næste 12 år. Kommuneplanen konkretiserer de pejlemærker, som Kommunalbestyrelsen præsenterede i Plan- og bæredygtighedsstrategien »Strategi 2015«. Kommuneplanen er samtidig kommunens strategiske arbejdsredskab, der koordinerer og prioriterer fremtidige aktiviteter. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år på grund af udviklingen i samfundet, nye behov der skal opfyldes eller ideer, som Kommunalbestyrelsen ønsker at realisere.

I henhold til Lov om planlægning (Planloven) skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Denne er grundlaget for al fysisk planlægning og overordnet koordinering i hver enkelt kommune. Lovgrundlaget for nærværende udgave af Kommuneplan 2017 er lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015.

Kommuneplanen skal på grundlag af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen fastlægge:

  • Hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen,
  • Retningslinjer for arealanvendelsen 
  • Rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen
  • Kortbilag, hvor de afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer og rammer vises