Miljøvurdering

Miljøscreening

Kommuneplanen skal efter lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemgå en miljøvurdering. Der er derfor gennemført en miljøvurdering af planrevisionen sideløbende med udarbejdelse af kommuneplanen.

Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:
Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer med tilhørende vejledning:

Planændringer:

· Retningslinje vedr. forbud mod opsætning af solceller og solfangere på bevaringsværdige bygninger.

· Justering af retningslinjer i forbindelse med udpegning af økologiske forbindelse/spredningskorridor og potentiel økologisk forbindelse/ spredningskorridor (Usserød Å, Nattergaleengen)

· Justering af retningslinjer for geologi med udpegning af geologisk enkeltlokalitet (ishavskystklint ved Bolbroengen og Rungsted Hegn)

· Justering af retningslinjer for stier i forbindelse med udpegning af ny cykelsupersti

· Tilføjelse til generelle rammebestemmelser vedrørende mulighed for at regnvand kan anvendes til toiletskyl, tøjvask mm. i private boliger, hvor konsekvenserne for vandsystemet er kendte.

0-alternativ
Helhedsplan 2009-2020.

Sammenfatning
På baggrund af gennemgangen af planændringerne i skemaerne på side 2- 26 konkluderes det, at det ikke er nød­vendigt at gennemføre en egentlig miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr.936 af 24/09/2009).

Se miljøscreeningsrapporten her